วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ศธ.เตรียมจัดตั้งสถาบันนานาชาติเพื่อพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

รมว.ศธ. กล่าวว่าสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) ได้รายงานความก้าวหน้าในการจัดตั้งสถาบันนานาชาติเพื่อพัฒนาผู้บริหารการศึกษา (The International for Development of Educational Administrators - IIDEA) ซึ่งได้มีการเตรียมการทั้งในส่วนของอาคาร สถานที่ บุคลากร หลักสูตรการฝึกอบรม สถานภาพขององค์กร และการสร้างเครือข่ายกับต่างประเทศ โดย รมว.ศธ.ได้ขอให้ สคบศ.จัดทำข้อมูลให้ครอบคลุมทุกด้าน เนื่องจากการจัดตั้งสถาบันต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

รมว.ศธ.ได้กล่าวถึงการแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาในช่วงที่ผ่านมาว่า ต้องผ่านการอบรมจาก สคบศ.ก่อน จึงควรมีการปรับปรุง สคบศ.เพื่อให้สนองตอบต่อการแก้ปัญหาในการพัฒนาผู้บริหารการศึกษาของทุกกระทรวง ด้วย เช่นเดียวกับหลักสูตรของสถาบันอื่นๆ ที่ได้รับการรับรองจากก.พ.เมื่อจบหลักสูตร เพื่อให้สามารถบรรจุในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้นได้

แต่ในส่วนของ สคบศ. นั้น จัดหลักสูตรสำหรับผู้บริหารการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากก.ค.ศ.เท่านั้น จึงขอให้พัฒนาเพื่อให้มีการยอมรับมากขึ้น และขอให้สถาบันนานาชาติที่จะเกิดขึ้นใหม่ ได้มีการเชื่อมโยงกับ สคบศ. เพื่อให้ ก.พ.ยอมรับ ซึ่งจะมีผลต่อการขับเคลื่อนตำแหน่งต่อไป.

• อาสาสมัครรักการอ่าน

ช่วงบ่ายวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ รมว.ศธ.เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมแกนนำอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่ง ศธ.จะดำเนินการโครงการ ใน ๕ จังหวัดนำร่อง ได้แก่ นครศรีธรรมราช ลำปาง ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี และขอนแก่น

รมว.ศธ. กล่าวว่า ผู้ที่ได้รับการอบรมครั้งนี้ จะเป็นต้นแบบที่สำคัญในการยกระดับความสำคัญของการอ่านเป็นวาระแห่งชาติ ในสังคมปัจจุบันยังมีการอ่านน้อย คนส่วนใหญ่จะฟังจากสื่อโทรทัศน์ วิทยุ หรือจากหอกระจายข่าว การอ่านเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้อ่านได้มีโอกาสไตร่ตรอง คิดวิเคราะห์ และจากการอ่านทำให้ผู้อ่านกลั่นกรองได้ด้วยเหตุและผลมากขึ้น การอ่านเป็นการรับรู้ที่ผู้อ่าน สามารถส่งต่อไปยังผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ปัญหาของสังคมไทย คือ การฟัง เมื่อได้ฟังอะไรมา ก็จะเชื่อ ฉะนั้น การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การอ่านจึงเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุด ขอให้แกนนำอาสาสมัครเชื่อมโยงการอ่านใน ๓ ส่วน คือ ๑.เชื่อมโยงกับ กศน.ตำบล ซึ่งจะเป็นศูนย์ประสานงานหลักให้กับแกนนำอาสาสมัคร นอกจากนี้ กศน.ตำบลยัง มีมุมหนังสือที่ดี รวมทั้งมีภาคีเครือข่ายและมีการจัดกิจกรรมรักการอ่าน เช่น มอบรางวัลแก่บ้าน หน่วยงาน สถานประกอบการที่มีมุมหนังสือ/ตู้หนังสือที่ดี การยกย่องครอบครัวตัวอย่างรักการอ่าน ฯลฯ ๒.ห้องสมุด ไม่ว่าจะเป็น ห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี ห้องสมุด ๓ดีในโรงเรียนต่างๆ ที่มีหนังสือดี บรรยากาศดี และบรรณารักษ์ดี โดย ศธ.จะปรับปรุงห้องสมุดทั้งหมดภายในปีการศึกษา ๒๕๕๓ และ ๓.ขอให้เชื่อมโยงการอ่านกับโรงเรียนดีประจำตำบลด้วย

รมว.ศธ.กล่าวอีกว่า ขอให้แกนนำอาสาสมัครร่วมกันเชิญชวนทุกคนให้มาอ่านหนังสือ เพราะการอ่านเป็นค่านิยม เป็นความรู้สึก อ่านจะเกิดประโยชน์เมื่อผู้อ่านได้อ่านด้วยตนเอง อาสาสมัครซึ่งมีพลังของคนรุ่นใหม่จะต้องหาจุดขาย เพื่อเชิญชวนให้คนอ่าน จัดกิจกรรมโดยใช้ห้องสมุดที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนค่านิยมด้านการอ่าน และจุดเริ่มต้นเล็กๆ ในวันนี้ จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่แท้จริง

• ส่งมอบศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย

ช่วงเช้าวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ รมว.ศธ.เป็นประธานพิธีเปิดส่งมอบและเปิดศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

รมว.ศธ.กล่าวว่า โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน ๔๒๔ คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒๗ คน โรงเรียนประสบปัญหาขาดแคลนอาคารเรียน จึงได้ระดมทุนการก่อสร้างจากองค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง รวมเป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่ง รมว.ศธ.ได้กล่าวว่า การดำเนินการของโรงเรียนตรงกับเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองของ ศธ. เรื่องการมีส่วนร่วม โดยการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา รมว.ศธ.เป็นผู้วางนโยบาย ส่วนอำนาจจะกระจายไปสู่ท้องถิ่นและสู่สถานศึกษา การบริหารงานของโรงเรียนนับว่าเป็นการบริหารงานยุคใหม่ ที่นำภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมจัดการศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาส ได้รับความเสมอภาค ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ เกิดประสบการณ์จากการเรียนรู้และสามารถพัฒนาการปฐมวัยให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง