วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

การประชุมสัมมนา ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย

โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี - นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเรื่อง "องค์กรคู่เพื่อครูทั่วประเทศ" จัดโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (ชสอค.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอท.) เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓

รมว.ศธ.กล่าวว่า การรวมกลุ่มกันเป็นชุมนุมสหกรณ์จะทำให้กิจกรรมในการร่วมมือกันออม ร่วมมือกันดูแลสมาชิก เพื่อให้เข้าถึงแหล่งทุน ตลอดจนมีการพัฒนาสถาบันทางการเงินของครูให้เข้มแข็ง เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง จากนโยบาย ๘ ข้อของ รมว.ศธ.มี ๓ เรื่องที่เป็นเรื่องเร่งด่วนต้องดำเนินการและวางระบบอย่างชัดเจน ได้แก่ ขวัญและกำลังใจครู คุณภาพของนักเรียน และการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อช่วยพัฒนาการศึกษา

รมว.ศธ. ได้กล่าวถึงการพัฒนาครูในภาพรวม ดังนี้

การผลิต การพัฒนา และการใช้ครูให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้คนเก่ง คนดีมาเป็นครูมากขึ้น ให้ครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่สังคมให้การยอมรับ จึงต้องวางระบบและรากฐานให้ถูกต้อง

การพัฒนาระบบค่าตอบแทน จำนวนครูในปัจจุบันมีประมาณ ๔ แสนคน หากรวมบุคลากรทางการศึกษาด้วยก็จะมีจำนวนถึง ๗ แสนคน การพัฒนาระบบค่าตอบแทน จึงย่อมกระทบต่อฐานของงบประมาณโดยรวม

การให้ครูมีโอกาสพัฒนาตนเอง ให้เท่าทันกรอบความคิดเพื่อแลกเปลี่ยนแปลงจากการสอนหนังสือมาเป็นการสอนคน

การพัฒนาชีวิตครูอย่างเป็นระบบ มีกระแสที่หลายฝ่ายให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งในเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ซึ่งหากสามารถพัฒนาชีวิตครูอย่างเป็นระบบ รวมถึงแก้ไขปัญหาหนี้สินครูได้ ก็จะสะท้อนกลับไปยังการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนด้วย จากการหารือกับ สกสค.และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อยกระดับมาตรฐานและวิชาชีพครู รมว.ศธ.ได้มอบหมายให้จัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อศึกษาในเรื่องนี้ โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูส่วนที่ สกสค.ดำเนินการที่เรียกว่า ช.พ.ค.๖ รวมถึงส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน ก.ค.ศ ซึ่งมีกองทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู หากมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด ก็สามารถมองเห็นภาพที่ชัดเจนว่าจะเดินหน้าในการสร้างระบบพัฒนาชีวิตครูได้อย่างไร โดยอาศัยความร่วมมือจากกระทรวงการคลังสถาบันทางการเงินต่างๆ และสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ที่จะร่วมกันวางหลักการและแนวคิด เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูอย่างเป็นระบบต่อไป

รมว.ศธ. กล่าวสรุปว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจำนวนถึง ๑๐๙ สหกรณ์ มีสมาชิกทั่วประเทศ ๖ แสนคน มีเงินออมนับแสนล้านบาท มีเงินทุนหมุนเวียน ๓ แสนล้านบาท นับเป็น Non Bank ที่มีศักยภาพเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศ จึงขอให้จัดระบบเพื่อให้เห็นการขับเคลื่อนและพลังของเพื่อนครู หากสามารถบริหารจัดการได้ก็จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ตลอดจนถึงการพัฒนาชีวิตครูอย่างเป็นระบบ และสร้างสถาบันทางการเงินของครูที่เข้มแข็งต่อไป องค์กรคู่ที่ได้ก่อตั้งขึ้นโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด (ชสอค.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอท.) จะทำให้ระบบการออมของครูเข้มแข็งขึ้น และนำไปสู่การช่วยเหลือเพื่อนครูอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต.

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง