วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

การประชุมสัมมนา ผอ.สพท.


โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ - นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายเร่งด่วน ๓ ข้อในการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ.สพท.) ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓

รมว.ศธ.กล่าวว่า ในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ มีนโยบายเร่งด่วน ๓ เรื่องให้ ผอ.สพท.ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย ดังนี้

๑) การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ขณะนี้ ศธ.ได้ดำเนินการจัดทำ Roadmap ขับเคลื่อนหลักสูตรการเรียนการสอน ซึ่งได้มีการมอบให้ส่วนราชการต่างๆ เป็นทั้งเจ้าภาพหลักและเจ้าภาพร่วม เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองเป็นไปตามเป้าหมาย มีแผนงาน กิจกรรม งบประมาณอย่างชัดเจน สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้น ผอ.สพท.จะต้องนำยุทธศาสตร์เหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษา ให้เป็นพลังการขับเคลื่อนและเดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
๒) คุณภาพผู้เรียนในแต่ละช่วงชั้น ซึ่งถือเป็นเป้าหมายและจุดเน้นในการจัดการศึกษา โดยได้มอบหมายให้ สพฐ.พัฒนากระบวนการเรียนรู้ หลักสูตร และกระบวนการประเมินผลคุณลักษณะของผู้เรียนให้เห็นภาพชัดเจน มุ่งเน้นการยกระดับพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในแต่ละช่วงชั้นการศึกษาอย่างชัดเจน ดังนี

ป.๑-๓ อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ทักษะชีวิต
ป.๔-๖ อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
ม.๑-๓ ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี รักการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
ม.๔-๖ ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี รักการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ความเป็นพลเมืองดี ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ การใฝ่รู้ ใฝ่ดี คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น

๓) เรื่องเฉพาะหน้าที่จะดำเนินการ ให้การศึกษาเป็นธงนำในการปฏิรูปการศึกษาและนำเข้าสู่แผนการปรองดอง ซึ่งเชื่อมั่นว่าเพื่อนครูจะช่วยดำเนินการในเรื่องนี้ให้เป็นจริง สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเดินหน้าประเทศด้วยแผนปรองดอง และใช้การศึกษาสร้างความเป็นพลเมืองดีและสร้างภาคีเครือข่าย ตลอดถึงการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดพลเมืองยุคใหม่ที่เป็นเป้าหมายหลักของการปฏิรูปการศึกษาอยู่แล้ว

รมว.ศธ.กล่าวด้วยว่า นอกจากนโยบายดังกล่าวแล้ว ยังได้ฝากเรื่องการสร้างขวัญกำลังใจให้เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงได้มีนโยบายให้ ผอ. สพท.ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง.

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง