วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ขยายเวลาโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕

มติ ครม. ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

โครงการปัจจัยสนับสนุนการศึกษา (โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย) รายการพัฒนาสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ได้รับอนุมัติเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ.๒๕๕๒ วงเงิน ๓๕๗,๖๘๐,๐๐๐ บาท ขอขยายเวลาการลงนามในสัญญา ถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๓ โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเหตุสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลให้ราคาสินค้ามีการปรับตัวตลอดเวลา ประกอบกับรายการพัฒนาสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเป็นครุภัณฑ์พิเศษ ทำให้บริษัทไม่สามารถยื่นซองประกวดราคาได้ เนื่องจากวงเงินที่สำนักงบประมาณจัดสรร ๓๑๘,๘๔๕,๙๐๐ บาท ไม่เพียงพอ ซึ่งสำนักงบประมาณได้พิจารณาอนุมัติจัดสรรวงเงินกู้เพิ่มเติมอีก ๓๘,๘๓๔,๑๐๐ บาท รวมเป็นวงเงิน ๓๕๗,๖๘๐,๐๐๐ บาท อยู่ภายใต้กรอบวงเงินกู้ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติและรายงานผลการพิจารณาให้คณะกรรมการฯ ทราบแล้ว

ดังนั้น คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าโครงการดังกล่าวเข้ากรณีที่ ๓ ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ ซึ่งหน่วยงานที่ขอจัดสรรเงินสำหรับโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งฯ ที่เป็นโครงการปีเดียวแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกู้เพิ่มเติมของสำนักงบประมาณ เมื่อได้รับการจัดสรรวงเงินกู้เพิ่มเติมแล้วให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการมีระยะเวลาการลงนามในสัญญาการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี ดังนั้นหน่วยงานจะต้องลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันทำการ หลังจากสำนักงบประมาณดำเนินการอนุมัติจัดสรรวงเงินกู้เพิ่มเติม และการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับจากวันที่ได้รับจัดสรร

- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ให้ขยายเวลาลงนามสัญญาเป็นภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ และการดำเนินโครงการเป็นภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ จำนวน ๙ โครงการ วงเงิน ๑๐,๕๙๓.๔๐ ล้านบาท ซึ่ง สพฐ.ได้รายงานว่า จากการติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการพบว่า มีโครงการที่ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ จำนวน ๙ โครงการ ในวงเงิน ๓,๐๘๔.๒๐ ล้านบาท โดยเหตุผลความจำเป็นที่ขอขยายเวลาลงนามสัญญาได้ มีรายละเอียดดังนี้

๑) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษา เนื่องจากอยู่ระหว่างการประมวลผลเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูล และบางพื้นที่การศึกษายังส่งข้อมูลไม่ครบ รวมทั้งอยู่ระหว่างการประเมินผลโดยสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานจะเข้ารับการประเมินซ้ำทั้งหมด ๑๙๘ แห่ง

๒) โครงการลงทุนด้านการศึกษาและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เนื่องจากอยู่ระหว่างสรรหาผู้รับจ้างใหม่ เนื่องจากมีผู้รับจ้างเดิมจำนวนหนึ่งลาออก เนื่องจากได้งานใหม่ที่มั่นคงกว่า และการดำเนินโครงการต้องจัดเฉพาะช่วงปิดเทอมที่นักเรียนหยุดเรียนตรงกันทุกโรงเรียน

๓) โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเดินทางยากลำบาก เพราะค่าขนส่งวัสดุแพง และอยู่ระหว่างการต่อรองกับผู้รับจ้าง เช่น โรงเรียนใน สพฐ. ๘๕ เขต นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมหลักภายใต้โครงการได้รับอนุมัติจัดสรรเงินจากสำนักงบประมาณเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ และโรงเรียนเป้าหมายแต่ละแห่งได้รับการจัดสรรเงิน ๒ ล้านบาท จึงต้องดำเนินการด้วยวิธี E-Auction ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ ๑ เดือนเป็นอย่างน้อย

๔) โครงการพัฒนาคุณธรรมและสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยเพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืน ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติการจ้างที่จังหวัดเชียงใหม่ สำรวจข้อมูลและจัดส่งข้อมูลบุคลากรด้านสังคม และอยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง และปรับปรุงเนื้อหาหนังสือเกี่ยวกับส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

๕) โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) เนื่องจากอยู่ระหว่างการคัดเลือกสื่อ และขออนุมัติการจ้าง รวมทั้งอยู่ระหว่างการปรับปรุงเครื่องมือนิเทศ ติดตาม และกำหนดปฏิทินติดตามในช่วงเวลาที่โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งการดำเนินโครงการต้องจัดช่วงปิดภาคเรียนที่ ๑ และต้องประสานกับหน่วยงานในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยจะจัดช่วงเดือน ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๓

๖) โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับ TOR เพิ่มเติมและพิจารณาแนวทางในการประเมินและติดตามให้สอดคล้องกับการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา และหาผู้รับจ้างเพื่อต่อรองราคาและเงื่อนไขการจ้าง

๗) โครงการปัจจัยสนับสนุนด้านการศึกษา (โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา) ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอเรื่องไปยังสำนักงบประมาณ และไม่สามารถหาผู้จ้างได้ตามวงเงินงบประมาณที่ขอรับการจัดสรรเงินเพิ่ม ขอเพิ่มวงเงิน หรือปรับลดรายการ

๘) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของส่วนราชการ อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากเป็นงบลงทุน โดยเฉพาะรายการที่มีวงเงิน ๒ ล้านบาทขึ้นไปจะต้องดำเนินการด้วยวิธี E-Auction ซึ่งต้องใช้เวลา และยีงมีค่าก่อสร้างบางรายการได้รับวงเงินต่อหลังต่ำกว่าราคากลางตามแบบ และอยู่ระหว่างการขอรับการจัดสรรเงินเพิ่ม หรือปรับลดรายการ

๙) โครงการพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงพื้นที่ก่อสร้างศูนย์ครูใต้ยะลา โดยมีความจำเป็นต้องจัดซื้อที่ดิน และอยู่ระหว่างรอผลอนุมัติการก่อสร้างจากประธานกรรมการรัฐมนตรีพัฒนาพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้

@ ความก้าวหน้าการจัดตั้งสำนักงานกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

ครม.ได้รับทราบความก้าวหน้าของร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. .... และกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... โดยหลังจากนี้จะส่งร่างกฎหมายทั้งสองฉบับซึ่งต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกองทุน ให้คณะกรรมการกฤษฎีการับไปดำเนินการยกร่างต่อไป

สำหรับความจำเป็นในการจัดตั้งสำนักงานกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษานั้น เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ที่ต้องการให้กองทุนจัดตั้งจากเงินอุดหนุนของรัฐ ค่าสัมปทาน และผลกำไรที่ได้จากการดำเนินกิจการด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรประชาชน ส่วนการจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษานั้น เพื่อให้ ศธ. ได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง ให้มีความพร้อม ความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และผู้ที่ประจำการอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐต้องจัดสรรงบประมาณกองทุนดังกล่าวอย่างเพียงพอ.

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง