วันพุธที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

มติ ครม.

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ๕ เรื่อง คือ
๑) เห็นชอบร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. ....

ครม.เห็นชอบร่างกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และสำนักงาน ก.พ.เสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้ โดยสาระสำคัญของร่างกฎ ก.ค.ศ. มีดังนี้

กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับในกรณีต่าง ๆ

กำหนดอัตราเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้นในขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิม

กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและวิทยฐานะใด ถ้าได้รับเงินเดือนสูงกว่าเงินเดือนขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสำหรับตำแหน่งและวิทยฐานะนั้นอยู่แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนในอัตราเท่ากับเงินเดือนที่ได้รับอยู่

กำหนดให้การได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๓๘ ก. (๓) (๔) (๕) และ (๖) และตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ให้นำกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวข้อง มาใช้บังคับโดยอนุโลม

๒) อนุมัติร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน พ.ศ. ....

ครม.อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน พ.ศ. .... ตามที่ ศธ.เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตเพิ่มเติมของ ศธ.เกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนแทนการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมสังคมการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ซึ่งจะต้องเปลี่ยนแปลงชื่อและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้ไปประกอบการพิจารณาด้วย

นอกจากนี้ ให้ ศธ.และกระทรวงการคลังไปพิจารณากำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการให้สถาบันส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนมีอำนาจจัดเก็บเงินบำรุงสถาบันจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยสุราและยาสูบ และให้เสนอสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อประกอบการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้ต่อไป แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

๓) เห็นชอบการลงนามในความตกลงว่าด้วยการรับรองคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาระหว่างไทย-จีน

ครม.เห็นชอบการลงนามในความตกลงว่าด้วยการรับรองคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของไทยและจีน (Agreement on Mutual Recognition of Academic Degrees in Higher Education between the Ministry of Education of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Education of Government of the People’s Republic of China) โดยอนุมัติให้ ศธ.เปลี่ยนแปลงถ้อยคำในความตกลงดังกล่าวเท่าที่จำเป็น ซึ่งจะไม่ทำให้สารัตถะในความตกลงเปลี่ยนแปลงไป และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในความตกลงว่าด้วยการรับรองคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาระหว่างไทย-จีน ทั้งนี้ให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการออกหนังสือมอบอำนาจ (Full Power) ให้แก่ รมว.ศธ.หรือผู้แทน และให้ ศธ.ปรับปรุงด้านถ้อยคำและร่างความตกลงฯ ตามความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ ก่อนดำเนินการลงนามต่อไปด้วย

๔) แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายในคณะกรรมการสภาการศึกษา และผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ครม.อนุมัติตามที่ รมว.ศธ.เสนอ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์กมลชัย รัตนสกาววงศ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายในคณะกรรมการสภาการศึกษา แทนศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ที่ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ครม.ได้อนุมัติตามที่ ศธ.เสนอ แต่งตั้งนายวิมล จำนงบุตร รองเลขาธิการ (บริหารระดับต้น) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

๕) เห็นชอบงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ ๒ ที่ประสบปัญหาอัคคีภัย

ครม.เห็นชอบในหลักการให้โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ ๒ และจัดหาครุภัณฑ์ที่ประสบอัคคีภัยในวงเงิน ๑๒๘,๓๔๖,๙๐๐ บาท โดยอนุมัติให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน ๗๒,๖๔๑,๒๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารมหิดลวิทยานุสรณ์๒ ที่ประสบปัญหาอัคคีภัย ซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ สำหรับการจัดหาครุภัณฑ์ในวงเงิน ๕๕,๗๐๕,๗๐๐ บาทนั้น ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ โดยปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ไปดำเนินการก่อน หากไม่เพียงพอจึงขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลใช้บังคับแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารดังกล่าวที่จะแล้วเสร็จทันภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง