วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

การเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย ICT


รองศาสตราจารย์ธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญระดับสูง เรื่อง “เรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย ICT:แนวทางการขับเคลื่อนภายใต้กรอบนโยบาย ICT2020” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2554-2563) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสารโลกและเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนนำกรอบนโยบายไปใช้เป็นแนวทางจัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของตนเองต่อไป
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงร่วมกับ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ จัดการประชุมระดมความคิดเห็นขึ้น โดยมี ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ มานำเสนอแนวคิดและข้อมูลเบื้องต้นในการจัดทำกรอบนโยบาย ICT 2020และยุทธศาสตร์ทางด้านการพัฒนา ICT เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอภิปรายประมาณ 50 ท่าน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภาคประชาสังคม ผู้แทนระดับสูงจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฯลฯ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง