วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

Roadmap ขับเคลื่อนหลักสูตรการเรียนการสอน

รมว.ศธ.กล่าวว่า สพฐ.ได้รายงานถึงการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา ดังนี้

ป.๑-๓ อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ทักษะชีวิต
ป.๔-๖ อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
ม.๑-๓ ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี รักการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
ม.๔-๖ ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี รักการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ความเป็นพลเมืองดี ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ การใฝ่รู้ ใฝ่ดี คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น

รมว.ศธ.ยังได้มอบหมายให้ สพฐ.ไปหารือร่วมกันกับคณะทำงานด้านการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) และคณะทำงานด้านการลูกเสือฯ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อบูรณาการกิจกรรมทั้งหมดเข้าด้วยกัน ทั้งด้านทักษะ ที่เน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อความเป็นพลเมือง และที่เกี่ยวข้องกับลูกเสือ เนตรนารี เมื่อมีความชัดเจนแล้ว ก็จะได้ประกาศเป็นทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รวมทั้งให้มีการประสานกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เพื่อให้มีการประเมินผล วัดผลให้สอดคล้องกับจุดเน้นและให้เกิดผลอย่างจริงจังต่อไป.

คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบกับมติคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับแนวทางการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ สำหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่มีเงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ หรือมีอยู่ไม่เพียงพอ ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร.เสนอ

โดยให้ใช้เงินงบประมาณ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ ที่คงเหลือจากการจัดสรรเงินรางวัลและเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้บริหาร ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งมีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว จำนวน ๑,๐๗๓,๖๒๙,๒๕๕ บาท และเพื่อให้การเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ได้รวดเร็ว เห็นควรดำเนินการดังนี้

ให้ส่วนราชการ จังหวัดและสถาบันอุดมศึกษา ที่มีเงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ สามารถโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ ไปตั้งจ่ายในรายการเงินรางวัลสำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติของหน่วยงานเพื่อใช้สำหรับการจัดสรรเป็นเงินรางวัล ไม่ต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณเป็นรายๆ ไป ทั้งนี้ เป็นการผ่อนผันวิธีปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ให้กระทรวงการคลัง อนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ เพื่อนำมาจัดสรรเป็นเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ และวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓

ให้ส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.ร.กำหนดและคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยควรให้ความสำคัญกับผู้ปฏิบัติ และไม่ควรนำเงินรางวัลที่ได้รับจัดสรรไปหารเฉลี่ยให้เท่ากันทุกคน แต่ต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและควรให้กับผู้ปฏิบัติที่มีความร่วมมือในการสร้างผลงานให้ส่วนราชการฯ รวมทั้งผู้ที่มีความทุ่มเทและมีผลงานให้ส่วนราชการฯ บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการและตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี

ทั้งนี้ บุคลากรภาครัฐระดับผู้บริหารไม่ได้รับสิทธิในการจัดสรรเงินรางวัลดังกล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง