วันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2553

การประชุมรัฐมนตรีศึกษาจีน-อาเซียน

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุมโต๊ะกลมรัฐมนตรีศึกษาจีน-อาเซียน ครั้งที่ ๑ ในหัวข้อ “การเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาและการแลกเปลี่ยนระหว่างจีนและอาเซียน” ณ เมืองกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓

รมว.ศธ.กล่าวว่า การประชุมโต๊ะกลมรัฐมนตรีศึกษาจีน-อาเซียนครั้งนี้ ชี้ให้เห็นว่า การศึกษาและการฝึกอบรม นับวันจะทวีบทบาทความสำคัญมากขึ้น และเป็นหนทางนำไปสู่การพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน

ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ความร่วมมือระหว่างจีนและอาเซียน ได้นำมาซึ่งการพัฒนาที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์มากมายในภูมิภาค อาทิ การจัดกิจกรรมค่ายฤดูร้อน Chinese Bridge ที่เป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างเยาวชน รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและมิตรภาพอันแน่นแฟ้นในอนาคต

ประเทศไทยได้ริเริ่มโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ ๑๒ ณ ชะอำ หัวหิน และเป็นที่น่ายินดีว่า ในปีหน้านี้ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนอาเซียน-จีน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากอาเซียนและจีน จะได้แบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการศึกษาอาเซียน+๓ ที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งผู้แทนสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แสดงเจตจำนงที่จะผนึกความร่วมมือกับอาเซียนในการเปิดสอนวิชาอาเซียนศึกษา และเอเชียตะวันออกศึกษา รวมทั้งส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ทั้งยังประสงค์จะสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน ๑,๒๐๐ ทุน ให้แก่นักเรียนอาเซียนระหว่างปี ๒๕๕๒-๒๕๕๓ จึงใคร่ขอถือโอกาสนี้ แสดงความชื่นชมสาธารณรัฐประชาชนจีนในการดำเนินงานดังกล่าว
นอกจากนี้ ความร่วมมือระหว่างอาเซียนและจีนภายใต้กรอบการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ต่างล้วนมีจุดมุ่งหมายสำคัญร่วมกันในการยกระดับการแข่งขันของภูมิภาค การร่วมแบ่งปันทรัพยากรทางการศึกษาระหว่างกัน นำไปสู่การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อรองรับการปรับตัวและการเคลื่อนย้ายของประชากร

การพัฒนามาตรฐานทางการศึกษาร่วมกันของสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาค และการรับรองระบบเทียบโอนหน่วยกิตระหว่างกัน จะนำไปสู่การขยายโอกาสทางการศึกษาของบุคลากรในภูมิภาคมากยิ่งขึ้น โดยในปัจจุบัน อาเซียน ซีมีโอ และเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ได้ร่วมมือกันดำเนินโครงการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการไหลเวียนขององค์ความรู้อย่างเสรี สนับสนุนทักษะของแรงงาน และการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในภูมิภาค

รมว.ศธ.กล่าวสรุปว่า บทบาทของการอุดมศึกษาในปัจจุบันได้รับความสนใจมากขึ้น แต่เราทุกคนก็ต้องให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายการศึกษาเพื่อปวงชน ที่เน้นการศึกษาสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบองค์รวมในทุกระดับ ประเทศไทยจึงขอสนับสนุนความร่วมมือระหว่างอาเซียนและจีนในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ที่จะนำไปสู่การพัฒนาประชาชนและภูมิภาคอย่างยั่งยืน ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์กับสาธารณรัฐประชาชนจีน การจัดประชุมความร่วมมือด้านการศึกษาจีน-อาเซียนในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีสำหรับประชาชนอาเซียนและจีน ที่จะผนึกความร่วมมือในการสร้างเส้นทางสู่สันติภาพและความเจริญก้าวหน้าของภูมิภาคในอนาคตต่อไป.

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง