วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ปริญญาตรีต่อเนื่อง

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยผลการประชุมองค์กรหลักของ ศธ. ว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เข้าชี้แจงในประเด็นปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) และหลักสูตรที่ต้องได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพในประเด็นต่างๆ อาทิ ปัญหาการรับรองหลักสูตรที่องค์กรวิชาชีพหลายสาขาไม่ให้การรับรอง สาขาพยาบาลศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ปัญหาผู้ที่จบอนุปริญญาจะมาเรียนต่อหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องที่ไม่ตรงกับสายที่เรียน

รมว.ศธ.กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา ศธ.มีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เรื่องการจัดการศึกษาหลักสูตร ป.ตรี (ต่อเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ให้สถาบันอุดมศึกษายุติการรับนักศึกษาในหลักสูตร ป.ตรีต่อเนื่อง แต่ต่อมามหาวิทยาลัยได้ขอให้ กกอ.ทบทวนประกาศดังกล่าว เพราะเห็นว่าเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพทางการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และช่างเทคนิคที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ดังนั้น กกอ.จึงได้ออกเป็นประกาศ ศธ.เรื่องการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553 ออกเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2553 โดยอนุโลมให้สถาบันอุดมศึกษาเปิดหลักสูตร ป.ตรีต่อเนื่องได้ 2 สาขา คือ สาขาเทคโนโลยีบัณฑิต และสาขาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต อย่างไรก็ตาม เพื่อไม่ให้เกิดกรณีปัญหานี้อีกตนจึงขอให้หน่วยงานที่มีสถานศึกษาที่เปิดหลักสูตร ป.ตรีต่อเนื่อง ทั้ง สกอ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ส่งหนังสือเวียนให้สถานศึกษาทำความเข้าใจและให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับนักศึกษา เพราะจากนี้ไป ศธ.จะไม่สามารถเยียวยาใดๆอีก.


เยี่ยมบ้านนร.14 ส.ค.2553


นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หรือกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

เพื่อให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน ดังนั้นในวันที่ 14 สิงหาคมนี้ ตนจะเป็นประธานในมีพิธีปล่อยขบวนคาราวานเยี่ยมบ้านนักเรียนทั้งหมด 10 สาย เมื่อเสร็จพิธีแล้วตนจะไปเดินสายเยี่ยมบ้านนักเรียนในพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพท.กรุงเทพมหานคร เขต 1 น.ส.นริศรา ชวาลตันพิพันธ์ รมช.ศธ. เดินสายเยี่ยมบ้านนักเรียนในสพท.นนทบุรี เขต 3 และนายไชยยศ จิรเมธากร รมช.ศธ. เดินสายเยี่ยมบ้านนักเรียนในพื้นที่สพท.สมุทรปราการ

"ผมไม่ได้เยี่ยมบ้านนักเรียนเฉพาะพื้นที่เลือกตั้งเท่านั้น แต่เป็นการเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จ รวมทั้งเป็นการสร้างความเข้าใจและให้คำปรึกษาอย่างทั่วถึง ตลอดจนรับทราบถึงปัญหาต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป" นายชินวรณ์ กล่าว

นายชินวรณ์กล่าวต่อ เป้าหมายเยี่ยมบ้านนักเรียน 3 ด้าน คือ 1.ด้านการดูแลอย่างเป็นองค์รวม เช่น สติปัญญา 2.ด้านกระบวนการดูแลนักเรียน 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1.การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2.การคัดกรองนักเรียน 3.การส่งเสริมและการพัฒนา 4.การช่วยเหลือดูแล และ5.การส่งต่อ และ 3.ด้านเครือข่ายความร่วมมือ โดยสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเข้มแข็ง รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับท้องถิ่นและชุมชน

แนะยุบรวม ร.ร.ขนาดเล็กนำงบฯเพิ่มเงินเดือนครู

ศ.กิตติคุณ สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ประธานคณะทำงานด้านการผลิตและการใช้ครู อนุกรรมการคุรุศึกษาแห่งชาติ กล่าวว่า จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น พบว่านิยามของครูพันธุ์ใหม่ คือครูที่เป็นทั้งครูนักวิจัย ครูผู้นำและครูเพื่อศิษย์ เป็นผู้คอยกระนุ้นและอำนวยความสะดวกให้ศิษย์ได้พัฒนาเต็มศักยภาพ เป็นผู้ใฝ่ดี มีคุณธรรม ใฝ่รู้ มีแรงบันดาลใจ และทักษะในการเรียนรู้ โดยเฉพาะการเรียนรู้ และวิธีการเรียนรู้ ใฝ่สัมฤทธิ์ คิดเป็นทำเป็น แก้ปัญหาได้เป็นพลเมืองดี การผลิตครูพันธุ์ใหม่ต้องทำไปพร้อมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โครงการผลิตครูคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ที่สำคัญครูทุกคนต้องจบปริญญาโท เพื่อนำคุณวุฒิที่ได้ไปเชื่อมโยงกับเงินเดือนให้เทียบเคียงได้กับวิชาชีพชั้นสูง เช่น แพทย์ อัยการ ผู้พิพากษา สำหรับงบประมาณที่จะนำมาใช้เรื่องนี้ คิดในเชิงบริหารจัดการ เช่น ยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก หรือสนับสนุนให้เอกชนร่วมจัดการศึกษาให้มากขึ้น
ศ.กิตติคุณสมหวังกล่าวอีกว่า การพัฒนาครูประจำการ ต้องมีองค์กรทำหน้าที่ดูแลและส่งเสริมให้มี วิธีการอบรมให้ได้คุณภาพ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการจัดโครงสร้างเงินเดือนของครูที่จัดทำขึ้นใหม่ยังคงเป็นโครงสร้างในระบบราชการ ไม่ใช่เงินเดือนของผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูงตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. การศึกษา ซึ่งอาจจะเริ่มทดลองใช้โครงสร้างเงินเดือนในฐานะของวิชาชีพชั้นสูงกับครูที่มาจากโครงการครูพันธุ์ใหม่ และค่อยๆปรับจนเป็นโครงสร้างเงินเดือนของผู้ประกอบวิชาชีพครูทุกคน.

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง