วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2553

งานวันครูโลก ครั้งที่ ๕


ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี - นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕ ในโอกาสวันครูโลก เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ โดยมีนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายไชยยศ จิรเมธากร และนางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับ และกล่าวรายงานการจัดงาน

รมว.ศธ. กล่าวรายงานถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า กระทรวงศึกษาธิการขอขอบคุณนายกรัฐมนตรี ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕ ในโอกาสวันครูโลก เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่ง ศธ.ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดงานภายใต้หัวข้อ "การศึกษาเพื่อโลกอาชีพ"

ศธ.มีนโยบายการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนากำลังคน โดยเน้นความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนของประเทศในการร่วมมือและแข่งขันกับนานาประเทศ การจัดงานวันครูโลกในปีนี้จึงมุ่งเน้นการเรียนการสอน การฝึกอาชีพ และการสาธิตกิจกรรมที่เกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อสร้างอาชีพ ขอถือโอกาสนี้ในนามของ ศธ. และผู้จัดงานทั้งหมดกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งมาจากองค์กรระหว่างประเทศ หน่วยงานเกี่ยวกับการศึกษาทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก สถาบันการศึกษา นักวิชาการ รวมทั้งภาคเอกชนและผู้สนใจอีกเป็นจำนวนมากของการจัดงานได้ทราบ

นอกจากนี้ ขอต้อนรับผู้เข้าร่วมงานที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และหวังว่าจะใช้ช่วงเวลาที่พักในประเทศไทยร่วมประชุมทางวิชาการ พร้อมกับเรียนรู้ว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการศึกษาในทุกระดับ ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ นอกจากนี้ยังมีนโยบายที่ชัดเจนในการจัดการศึกษาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตลอด ๑๕ ปี และขอต้อนรับผู้เข้าร่วมงานที่เดินทางมาจากทุกภาคส่วนในประเทศด้วย หวังว่าท่านจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ทางวิชาการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการอาชีวศึกษาของประเทศไทย
น.ส.นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รมช.ศธ. กล่าวรายงานถึงรายละเอียดกิจกรรมในการประชุมสมัชชาในครั้งนี้ว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงานร่วมกับองค์กรหลัก และองค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งเอกชนและผู้สนใจอีกเป็นจำนวนมาก ในฐานะรัฐมนตรีกำกับดูแล สอศ.จึงขอรายงานถึงกิจกรรมรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการจัดงานวันครูโลกครั้งนี้ ซึ่งได้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "การศึกษาเพื่อโลกอาชีพ" ประกอบด้วยการจัดงานสัมมนาทางวิชาการ ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาและวิทยากรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักในการศึกษาสายอาชีพ ภายใต้ปรัชญาของการจัดการเรียนการสอนที่ได้คุณภาพ มีมาตรฐาน และให้ผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งในหลักสูตรระดับปริญญา ประกาศนียบัตร และหลักสูตรระยะสั้น และการฝึกอบรมตามอัธยาศัยต่าง มีงานทำ สร้างรายได้ และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยไปในคราวเดียวกัน

การจัดงานสัมมนาทางวิชาการนี้ ได้รับความร่วมมือจากองค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ องค์การยูเนสโก Columbo Plan Staff College และ Inwent แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สำหรับการจัดกิจกรรมด้านนิทรรศการเป็นการนำเสนอผลงานในหลากหลายหัวข้อ เช่น การประดิษฐ์ คิดค้น การจัดหลักสูตร ๑๐๘ อาชีพ การจัดการอาชีวศึกษานานาชาติ โดยได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาเอกชน โรงเรียน และวิทยาลัยนานาชาติ รวมทั้งสถานประกอบการภาคเอกชนที่เป็นแหล่งฝึกอาชีพของนักศึกษาสายอาชีพ ตลอดระยะเวลา ๓ วันของการดำเนินงาน สอศ. ได้บูรณาการความร่วมมือให้นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ทั้งสถานศึกษาภาครัฐ เอกชน นานาชาติ องค์กรวิชาชีพครู และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาร่วมชมกิจกรรม ประชุมวิชาการ

และเนื่องในมงคลวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในคืนวันแรกของพิธีเปิดนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาจะพร้อมกันเพื่อประกอบพิธีถวายราชสักการะ ตามนโยบายของรัฐบาลในการถวายความจงรักภักดีแด่พระบรมราชจักรีวงศ์ และธำรงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
รมช.ศธ. ยังได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรี ที่กรุณาให้ความสำคัญกับการจัดการประชุม โดยเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดด้วยตนเอง และจะได้ชมกิจกรรมต่างๆ ภายในงานด้วย อันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่ต้องการให้การศึกษาสายอาชีพมีบทบาทสำคัญกว่าที่เป็นอยู่เดิมและในอนาคตอันใกล้นี้ ตามยุทธศาสตร์และมาตรการผลิตกำลังคนที่สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ให้ปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อผู้เรียนสามัญศึกษา เป็นสัดส่วน ๖๐ ต่อ ๔๐

นอกจากนี้ ขอแสดงความขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน และผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายที่เตรียมการและจัดงานในวันครูโลกครั้งนี้อย่างเต็มที่ โดยมีวัตถุประสงค์จะให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดแก่วงการศึกษาของไทย.

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง