วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553

กนป.เห็นชอบยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย


ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล - นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (กนป.) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓ โดยมีรัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบข้อเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา ด้านการเพิ่มโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย โดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ และให้ทุกกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นที่ รวมทั้งให้อนุกรรมการ กนป. ทุกคณะประสานการทำงานในลักษณะบูรณาการและให้มีคณะกรรมการร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการอาชีวศึกษาทั้งระบบ ตลอดจนให้อนุกรรมการฯ ร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาแนวทางเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ของกลุ่มประชากรวัยแรงงานต่อไป

การดำเนินการดังกล่าวได้แบ่งเป้าหมาย ดังนี้

๑. เป้าหมายรวมคือให้คนไทยทุกคนมีโอกาสและสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีเป้าหมายเฉพาะคือ เด็กทุกคนได้รับการคัดกรอง และการช่วยเหลือตั้งแต่แรกเริ่ม

๒. พ่อแม่ผู้ปกครองและผู้เลี้ยงดูเด็กได้รับความรู้ในการเลี้ยงดูและ พัฒนาเด็กอย่างมีคุณภาพ

๓. เด็กและเยาวชนอายุ ๖-๑๗ ปี ทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพโดยมีทางเลือกที่หลากหลาย

๔. ผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าเรียนในสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่มีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

๕. ผู้ที่มีความต้องการพิเศษทุกประเภทสามารถเข้าถึงบริการการศึกษาและระบบสนับสนุนการศึกษาได้อย่างทั่วถึง

๖. ประชาชนที่พลาดโอกาสการศึกษาในระบบ สามารถได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเข้าถึงบริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

๗. ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงบริการการศึกษาและเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ตลอดเวลา

ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (International Physics Olympiad-IPhO 2011) ครั้งที่ ๔๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รมว.ศธ.กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยมูลนิธิ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ สมาคมฟิสิกส์ไทย ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๔๒ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๔ พรรษา

นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศด้านวิชาการ ส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ในประเทศไทย เปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และเสริมสร้างสัมพันธภาพความเข้าใจอันดีกับครูและเยาวชนจากนานาประเทศทั่วโลก ทั้งยังเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณของประเทศไทยให้นานาชาติได้รู้จักและเป็นที่ยอมรับทางวิชาการมากยิ่งขึ้น โดยการจัดการแข่งขันจะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงรับเป็นองค์ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และจะเสด็จฯ ทรงเปิดและปิดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๔๒

ที่ประชุมได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขัน จำนวน ๑๔ คณะ โดยคณะกรรมการอำนวยการ มี รมว.ศธ.เป็นประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินงาน มีเลขาธิการมูลนิธิ สอวน. เป็นประธานคณะกรรมการ

นอกจากนี้ ยังได้พิจารณากำหนดการแข่งขัน รายชื่อประเทศที่จะเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน และการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านวิชาการ สถานที่จัดการแข่งขัน การจัดทำโปสเตอร์ และเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน www.IPhO2011.org การเตรียมนิสิต นักศึกษา พี่เลี้ยงดูแลผู้เข้าร่วมการแข่งขัน การจัดทัศนศึกษา การเตรียมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารในการแข่งขัน และการประชาสัมพันธ์การแข่งขัน

นอกจากนี้ ยังได้ขออนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การจัดงานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ด้านการร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองและการประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยาน อำนวยความสะดวกการรับ-ส่งผู้เข้าร่วมแข่งขัน การบินไทย ด้านการเดินทางของผู้เข้าร่วมแข่งขัน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้านการรักษาความปลอดภัย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง อำนวยความสะดวกการตรวจตราวีซ่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การให้ข้อมูลและการทัศนศึกษา กระทรวงการต่างประเทศ ด้านการประชาสัมพันธ์ให้ประเทศใหม่ๆ มาร่วมแข่งขัน และการตรวจตราออกวีซ่า บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ด้านอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารในการปฏิบัติงาน และการไฟฟ้านครหลวง ในการสำรองไฟฟ้าสำหรับการประชุมและการแข่งขัน ฯลฯ.

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง