วันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2553

การขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางฯ ปี ๒๕๕๑


รมว.ศธ. กล่าวว่า สพฐ.ได้รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางฯ ปี ๒๕๕๑ ด้านการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล โดยมีจุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ และมีทักษะตามที่ได้กำหนดไว้คือ มีทั้งความรู้ และความดี ดังนี้

ป. ๑-๓ อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

ป. ๔-๖ อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

ม. ๑-๓ ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี รักการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

ม. ๔-๖ ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี รักการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

ทั้งนี้ มียุทธศาสตร์ในการดำเนินการ ๔ ด้าน ได้แก่

ทั้งนี้ มียุทธศาสตร์ในการดำเนินการ ๔ ด้าน ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้ โดยเน้นความสำคัญของทักษะจำเป็นพื้นฐานตามจุดเน้นที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละช่วงวัยผ่านการออกแบบหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กระตุ้น เร่งรัด ส่งเสริมสนับสนุนการนำจุดเน้นไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมทุกรูปแบบ ทั้งในด้านการสร้างความเข้าใจ การพัฒนาระบบงบประมาณ การพัฒนาบุคลากร และพัฒนากลไกการกำกับติดตามผลการขับเคลื่อนตามจุดเน้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งให้เครือข่าย โดยเน้นความร่วมมือทางวิชาการผ่านภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ผลักดันให้มีการประเมินผลที่เน้นระดับห้องเรียน เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น

ปฏิทินการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ตามจุดเน้น


๒๐ กันยายน ๒๕๕๓ - ชี้แจงแนวทางการพัฒนาผู้เรียนต่อผู้บริหาร สพฐ. สพป./สพม.
๗-๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ - ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนจุดเน้นใน ๔ ภูมิภาค
๑๑-๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ - ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนจุดเน้นต่อสถานศึกษา/รับสมัครโรงเรียนผู้นำ
๑๘-๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ - สถานศึกษาทบทวน ออกแบบหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามจุดเน้น
๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ - แถลงประกาศจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เป็นต้นไป - จัดการเรียนรู้ตามจุดเน้น นิเทศ กำกับ ติดตาม
มีนาคม ๒๕๕๔ - แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปรับปรุงใช้ในปี ๒๕๕๔

รมว.ศธ. กล่าวว่า ได้ขอให้องค์กรหลักที่มีสถานศึกษาจัดเสวนาโต๊ะกลมก่อนวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจุดเน้น ทักษะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์อะไร และให้มีความเชื่อมโยงกันในระดับอาชีวศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบว่าการประกาศจุดเน้นเรื่องคุณภาพการศึกษา เป็นเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง.

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง