วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2553

เฟ้นงานครูเจ้าเทคนิคปฏิรูปการสอน

รายงานข่าวจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาแจ้งว่า คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับที่ประชุมคณบดีครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ 16 สถาบัน และสภาคณบดีครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย 71 สถาบันทั่วประเทศ จัดงานประชุมนานาชาติด้านการเรียนรู้และการสอน หรือเอดูกา2010 (EDUCA 2010) ระหว่างวันที่ 13-15 ต.ค.นี้ ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยกิจกรรมที่เป็นไฮไลต์ของงานครั้งนี้คือ โครงการโทรทัศน์ครู ซึ่งจะนำเอาเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากครูทั่วประเทศมาเผยแพร่ผ่านสื่อด้วยรูปแบบรายการโทรทัศน์ และนำเอาเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นต้นแบบมาจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

รายงานข่าวแจ้งว่า นอกจากนี้ ในงานยังนำเสนอนิทรรศการของภาครัฐและเอกชนที่นำเทคนิคต่างๆ มาเผยแพร่ การสัมมนากลุ่มย่อยอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อที่หลากหลาย ตั้งแต่การออกแบบหลักสูตร ออกแบบเนื้อหาการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเชิญครูที่มีความสามารถ มีเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจมาเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการสัมมนากลุ่มย่อย ตามสาระวิชาต่างๆ รวมถึงการจัดฟอรั่มเรื่องยุทธศาสตร์การสร้างห้องเรียนแห่งคุณภาพ และการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กไทยมีคุณภาพ ซึ่งครูจะได้รับแนวคิดที่หลากหลายจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา จนถึงอุดมศึกษา ได้แก่ รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ หัวหน้าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนา และอาจารย์พูลศักดิ์ เทศนิยม อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ฝ่ายมัธยม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาโครงการโทรทัศน์ครู ทั้งนี้ ผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดการเข้าร่วมงานได้ที่ โทร.0-2748-7007 ต่อ 126, 127, 139 หรือ www.educa-iclt.com

เปิดตัวสถานศึกษายุคใหม่ "ร.ร.ดีประจำตำบล"

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในวันที่ 5 พ.ย.นี้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)จะเปิดตัวสถานศึกษายุคใหม่ "ร.ร.ดีประจำตำบล" ที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด โดย ศธ.ได้กำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ในการดำเนินการพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบล ปี 2553-2557 ที่ชัดเจน โดยใช้ยุทธศาสตร์ 777

นายชินวรณ์กล่าวต่อว่า สำหรับ 7 แรกคือการพัฒนาร.ร.ดีประจำตำบลใน 4 เดือนแรก มีเป้าหมายในการดำเนินการ 7 ประการ ได้แก่
1.มีแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน เชื่อมั่นว่าทำได้จริง
2.มีเป้าหมายในการพัฒนานักเรียน ที่ทุกคนเข้าใจถูกต้องตรงกัน
3.สถานศึกษามีความสะอาด
4.มีบริเวณโดยรอบร่มรื่น พัฒนาให้สวยงาม
5.มีบรรยากาศอบอุ่นเสมือนบ้านสีสันสดใส
6.มีความปลอดภัยปลอดสารเสพติด และ
7.เปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ

"สำหรับ 7 ที่สอง คือ การพัฒนาใน 4 เดือนต่อมา ที่จะมีการพัฒนา 7 ประการ ได้แก่
1.มีห้องสมุด 3 ดี
2.มีห้องปฏิบัติการ
3.มีศูนย์การเรียนรู้อาชีพ
4.มีศูนย์กีฬาชุมชน
5.มีห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ
6.มีครูที่ใช้แหล่งเรียนรู้และใช้ไอซีที และ
7.มีการบริหารที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่จะพัฒนาไปสู่ความเป็นร.ร.ดีประจำตำบล" นายชินวรณ์กล่าว

นายชินวรณ์กล่าวอีกว่า ส่วน 7 ประการสุดท้ายจะเป็นคุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับร.ร.ดีประจำตำบล ได้แก่
1.มีร.ร.ที่มีชื่อเสียงดี มีมาตรฐานและมีคุณภาพ
2.มีนักเรียนที่ใฝ่รู้
3.ร.ร.จะต้องมีลักษณะปลูกฝังใฝ่เรียน
4.ร.ร.จะต้องปลูกฝังให้นักเรียนมีลักษณะใฝ่ดี
5.มีความเป็นไทย
6.มีสุขภาพดีและ
7.รักการอ่าน

นายชินวรณ์กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ไปดำเนินการต่อ 3 เรื่อง คือ
1.พัฒนารูปแบบร.ร.ดีประจำตำบลให้สนองตอบต่อการเป็นร.ร.ที่ดีใกล้บ้าน ทั้งระดับปฐมวัย ระดับการเรียนร่วม และระดับการเรียนปกติ ที่มีความพร้อมอยู่ในร.ร.เดียวกัน
2.ต้องมุ่งเน้นให้ร.ร.ดีประจำตำบลเป็นร.ร.ที่มีบุคลากรที่มีความสามารถในการสอนทุกสาระการเรียนรู้ให้เชื่อมโยงร.ร.เครือข่ายหรือร.ร.พี่เลี้ยงในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาเพื่อต่อยอดความเป็นเลิศให้กับนักเรียนในตำบล และ
3.ให้จัดสรรงบประมาณ เพื่อปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อให้เป็นศูนย์กลางที่สอดคล้องกับศูนย์การเรียนรู้ชุมชุน ซึ่งจะเป็นการสร้างฐานการเรียนรู้ระดับล่างที่มีความเข้มแข็งต่อไป

ข่าวสด ฉบับวันที่ 4 ต.ค. 2553

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง