วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2553

รมว.ศธ.มอบนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


รมว.ศธ.กล่าวว่า ในช่วง ๘ เดือนที่ผ่านมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกคน เป็นขุนพลสำคัญที่มีส่วนขับเคลื่อนนโยบายของ ศธ.ให้เดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรม และอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ ซึ่งจากผลการสำรวจความพึงพอใจต่อนโยบายของรัฐบาล พบว่านโยบายของ ศธ.ได้รับความพึงพอใจสูงสุดร้อยละ ๑๒.๘๓ และผลการสำรวจความเชื่อมั่นความสำเร็จในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่าได้คะแนน ๖ จากคะแนนเต็ม ๑๐ ซึ่งถือว่าน่าพอใจ

การดำเนินงานตามนโยบายหลักทั้ง ๘ ข้อ ของ รมว.ศธ.ซึ่งเป็นนโยบายชุดความคิดองค์รวมในการขับเคลื่อนเพื่อตอบโจทย์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ เป้าหมายการดำเนินการ และตัวชี้วัดที่ชัดเจน ได้มีการจัดสมัชชาปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง มี Road Map/แผนปฏิบัติการที่มีแผนงาน/โครงการ และงบประมาณรองรับในปี ๒๕๕๔ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นว่า แผนงาน/โครงการใดบ้างที่จะนำไปสู่กระบวนการและเป้าหมายการขับเคลื่อนอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนดีประจำตำบล ที่ได้ดำเนินการให้มีโรงเรียนดีประจำตำบลต้นแบบ โดยสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

การศึกษาในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดูแลสถานศึกษา จัดสร้างสถาบันศึกษาปอเนาะต้นแบบ มีการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งสายสามัญและสายศาสนาแบบเข้มข้น จัดให้มีการทดสอบ I-Net ระดับต้น กลาง และปลาย การเทียบโอนหน่วยกิต การสอนด้านอาชีพเพิ่มมากขึ้น และการสอนปรับวิชาพื้นฐานโดยเฉพาะวิชาภาษาไทย

นอกจากนี้ ศธ.ได้พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๓ และงบประมาณโครงการปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมให้ได้สัดส่วน ๑ เครื่องต่อนักเรียน ๑๐ คน ภายในระยะเวลา ๓ ปี พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุด ๓ ดี พัฒนาความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียนทั่วประเทศ และปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน รวมทั้งได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมีกองทุนประเดิมจำนวน ๕ ล้านบาท และในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) จะจัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนอีก ๗๕ ล้านบาท ทั้งนี้ ศธ.จะยกฐานะโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และเพิ่มทุนการศึกษาสำหรับการเรียนต่อด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็น ๒.๕ เท่าของจำนวนทุนเดิม เพื่อพัฒนาคนที่จะเรียนต่อด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก

สำหรับการสร้างขวัญและกำลังใจครูนั้น ขณะนี้คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้ว ซึ่งจะมีผลทำให้โครงสร้างเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๖-๘ และโครงสร้างเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีเพดานเงินเดือนขั้นสูง เท่ากับวิชาชีพแพทย์และวิชาชีพกฎหมายตามพระราชกฤษฎีกา อีกทั้งยังทำให้คนเก่งอยากเป็นครูเพิ่มขึ้นด้วย ศธ.ยังได้เตรียมการพัฒนาระบบการประเมินผลงานเชิงประจักษ์ ซึ่งได้มอบหมายให้ ก.ค.ศ.ดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อสามารถนำมาใช้ในปี ๒๕๕๔

รมว.ศธ.กล่าวสรุปว่า ๖ เดือนต่อจากนี้ไปจะเน้น ๖ คุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย เรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน คุณภาพสถานศึกษายุคใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และคุณภาพครู จึงขอให้ทุกคนช่วยกันขับเคลื่อนและทำงานแบบบูรณาการ เพื่อให้ ๖ เดือน ๖ คุณภาพเกิดขึ้นจริงต่อไป.

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง