วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓

รมว.ศธ. กล่าวว่า ที่ประชุม ก.ค.ศ. ได้พิจารณาเรื่องสำคัญ ดังนี้
ย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสังกัด สพฐ. จำนวน ๑๙ ราย
๑. นายสุรศักดิ์ ศรีสว่างรัตน์ ผอ.สพม.เขต ๑ = ผอ.สพม.เขต ๒
๒. นายสมพิศ ศุภพงษ์ ผอ.สพป.อ่างทอง = ผอ. สพม.เขต ๓
๓. นายสมชาย แสงสุวรรณ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ = ผอ.สพม.เขต ๗
๔. นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ = ผอ.สพม.เขต ๘
๕. นายสมยศ ศิริบรรณ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม = ผอ.สพม.เขต ๑๐
๖. นายถนัด ขวัญนิมิตร ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๒ = ผอ.สพม.เขต ๑๓
๗. นายเสริมศักดิ์ ดิษฐปาน ผอ.สพป.ชุมพร เขต ๒ = ผอ.สพม.เขต ๑๔
๘. ว่าที่ ร.ต.อานนท์ สุขภาคกิจ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต ๒ = ผอ.สพม.เขต ๑๗
๙. นายสมภูมิ บ่ายเที่ยง ผอ.สพป.เลย เขต ๑ = ผอ.สพม.เขต ๑๙
๑๐. นายยงยุทธ สายคง ผอ.สพป.มุกดาหาร = ผอ.สพม.เขต ๒๒
๑๑. นายยุทธพงศ์ วชิรปัญญาวัฒน์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๑ = ผอ.สพม.เขต ๒๓
๑๒. นายชูเกียรติ วิเศษเสนา ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๔ = ผอ.สพม.เขต ๓๑
๑๓. นายสุริยนต์ วะสมบัติ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๑ = ผอ.สพม.เขต ๒๔
๑๔. นายณัฏฐพล แสงศรีจันทร์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ = ผอ.สพม.เขต ๓๔
๑๕. นายทองปอนด์ สาดอ่อน ผอ.สพป.ลำปาง เขต ๑ = ผอ.สพม. เขต ๓๖
๑๖. นายกิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ = ผอ.สพม.เขต ๓๘
๑๗. นายสมเกียรติ บุญรอด ผอ. สพป.พิษณุโลก เขต ๑ = ผอ.สพม.เขต ๓๙
๑๘. นายมานพ ดีมี ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ = ผอ.สพม.เขต ๔๑
๑๙. นางมณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓ = ผอ.สพม.เขต ๔

ย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไปแต่งตั้งให้ดำรงที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสังกัด สพฐ. จำนวน ๕๒ ราย
๑. นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต ๒ = ผอ.สพป.กาญจนบุรี ๓
๒. นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑ = ผอ.สพป.กำแพงเพชร ๑
๓. นายประยุทธ นาวายนต์ ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๒ = ผอ.สพป.สุโขทัย ๑
๔. นายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔ = ผอ.สพป.ชลบุรี ๒
๕. นายอัศนีย์ ศรีสุข ผอ. สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ = ผอ.สพป.ชลบุรี ๓
๖. นายวัลลพ สงวนนาม ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒ = ผอ.สพป.ชุมพร ๑
๗. นายมานะ อัครบัณฑิต ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ = ผอ.สพป.ลพบุรี ๒
๘. นายมนตรี ทัดเทียม ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ = ผอ.สพป.ตราด
๙. นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผอ.สพป.นครพนม เขต ๒ = ผอ.สพป.นครพนม ๑
๑๐. ว่าที่ ร.ต.วัฒนา ไกรนุกูล ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓ = ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช ๓
๑๑. นายวิมล จันทร์แก้ว ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ = ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี ๓
๑๒. นายประไพ รัตนไพจิต ผอ.สพป.ภูเก็ต = ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช ๔
๑๓. นายเจียร ทองนุ่น ผอ.สพป.ระนอง = ผอ.สพป.ภูเก็ต
๑๔. นายพิทยา จันฤาไชย ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ = ผอ.สพป.อยุธยา ๑
๑๕. นายกิจ เกียรติสมกิจ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ = ผอ.สพป.ราชบุรี ๒
๑๖. นายไพฑูรย์ โกพัฒน์ตา ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต ๒ = ผอ.สพป.สุพรรณบุรี ๒
๑๗. นายสุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.เลย เขต ๒ = ผอ.สพป.เลย ๑
๑๘. นายเทวรัฐ โตไทยะ ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๒ = ผอ.สพป.เลย ๒
๑๙. นายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.น่าน เขต ๑ = ผอ.สพป.สตูล
๒๐. นายปฐมฤกษ์ มณีเนตร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ = ผอ.สพป.นครราชสีมา ๑
๒๑. นายมานะ สินธุวงษานนท์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ = ผอ.สพป.ชัยภูมิ ๑
๒๒. นายวัชรพงศ์ สุขรักษา ผอ.สพป.อำนาจเจริญ = ผอ.สพป.ศรีสะเกษ ๑
๒๓. นายสุวิทย์ รักษาสุข ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๒ = ผอ.สพป.อำนาจเจริญ
๒๔. นายสถาพร หยองเอ่น ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ = ผอ.สพป.มหาสารคาม ๒
๒๕. นายวิพล นาคพันธ์ ผอ.สพป.พังงา = ผอ.สพป.ชุมพร ๒
๒๖. นายสันติ แสงระวี ผอ.สพป.ลำปาง เขต ๓ = ผอ.สพป.พังงา
๒๗. นายปรีชา วังคะฮาต ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ = ผอ.สพป.มุกดาหาร
๒๘. นายสมเกียรติ พื้นแสน ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ = ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ ๑
๒๙. นายสุรัตน์ ดวงชาทม ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๑ = ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด ๑
๓๐. นายอธิปปรัชญ์ ทัดพิชญางกูร ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๓ = ผอ.สพป.มหาสารคาม ๑
๓๑. นายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒ = ผอ.สพป.ขอนแก่น ๓
๓๒. นายธนากร งามชมภู ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต ๑ = ผอ.สพป.สกลนคร ๑
๓๓. นายประภัสร สุภาสอน ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๓ = ผอ.สพป.หนองบัวลำภู ๑
๓๔. นายสายัณห์ ผาน้อย ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ = ผอ.สพป.ขอนแก่น ๑
๓๕. นายกิตติพศ พลพิลา ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๒ = ผอ.สพป.ขอนแก่น ๔
๓๖. นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒ = ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ ๒
๓๗. นายวิศิษฐ์ ดุลยพัชร์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๒ = ผอ.สพป.เชียงราย ๑
๓๘. นายเอกชัย ผาบไชย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ = ผอ.สพป.เชียงราย ๒
๓๙. นายสมบัติ สุทธิพรมณีวัฒน์ ผอ.สพป.ลำปาง เขต ๒ = ผอ.สพป.ลำปาง ๑
๔๐. นายพิสิษฐ์ ยอดวันดี ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ = ผอ.สพป.ลำปาง ๒
๔๑. นายรมย์ พะโยม ผอ.สพป.แพร่ เขต ๒ = ผอ.สพป.กำแพงเพชร ๒
๔๒. นายสุทิน แก้วพนา ผอ.สพป.พะเยา เขต ๒ = ผอ.สพป.แพร่ ๑
๔๓. นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๓ = ผอ.สพป.พิษณุโลก ๑
๔๔. นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต ๓ = ผอ.สพป.พิษณุโลก ๓
๔๕. นายกนก ปิ่นตบแต่ง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ = ผอ.สพป.สมุทรสงคราม
๔๖. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.ตาก เขต ๑ = ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ ๑
๔๗. นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผอ.สพป.ยะลา เขต ๑ = ผอ.สพป.นราธิวาส ๑
๔๘. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๑ = ผอ.สพป.ยะลา ๑
๔๙. ว่าที่ ร.ต.นรินทร์ สาโร ผอ.สพป.ยะลา เขต ๒ = ผอ.สพป.ปัตตานี ๓
๕๐. นายธวัช แซ่ฮ่ำ ผอ.สพป.ปัตตานี เขต ๓ = ผอ.สพป.ยะลา ๒
๕๑. นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ = ผอ.สพป.นราธิวาส ๓
๕๒. นายอาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๓ = ผอ.สพป.นราธิวาส ๒
บรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัด สพฐ. จำนวน ๓๔ ราย
๑. นายดำริ งิมสันเทียะ รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๒ = ผอ.สพป.อยุธยา ๒
๒. นางอรฤดี พูลศรี รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร = ผอ.สพป.สมุทรปราการ ๒
๓. นายสมุทร สมปอง รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ = ผอ.สพป. มหาสารคาม ๓
๔. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ = ผอ.สพป.ศรีสะเกษ ๒
๕. นายวิระ แข็งกสิการ รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต ๒ = ผอ.สพป.นครสวรรค์ ๓
๖. นายหวั่น แตงทิพย์ รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต ๑ = ผอ.สพป.นครสวรรค์ ๒
๗. นายจักรพรดิ์ จิตมณี รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ = ผอ.สพป. สุพรรณบุรี ๓
๘. นายไพบูลย์ ชวรุ่ง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๒ = ผอ.สพป.สกลนคร ๒
๙. นายสกล คามบุศย์ รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ = ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด ๓
๑๐. นายสิทธิชัย กีรติคุณากร รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑ = ผอ.สพป.แพร่ ๒
๑๑. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต ๑ = ผอ.สพป.อ่างทอง
๑๒. นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๔ = ผอ.สพป.นครราชสีมา ๗
๑๓. นายอดุลย์ กองทอง รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ = ผอ.สพป.ยโสธร เ๒
๑๔. นายปรีชา บัวกิ่ง รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต ๑ = ผอ.สพป.ระนอง
๑๕. นายฉลอง พูลสุทธิ์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๒ = ผอ.สพป.พัทลุง ๒
๑๖. นายอนันต์ กัลปะ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ = ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ ๒
๑๗. นายสมภพ ศักดิษฐานนท์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ = ผอ.สพป.นครราชสีมา ๔
๑๘. นายสุชาติ ศรีสุวรรณ รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต ๒ =ผอ.สพป.สกลนคร ๓
๑๙. นายมานพ ษมาวิมล รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒ = ผอ.สพป.สุโขทัย ๒
๒๐. นายปรีดี ภูสีน้ำ รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม = ผอ.สพป.จันทบุรี ๒
๒๑. นายประจักษ์ ช่างเรือ รอง ผอ.สพป.กระบี่ =ผอ.สพป.ลำพูน ๒
๒๒. นายสันติ รุ่งสมัย รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต ๒ = ผอ.สพป.สุรินทร์ ๒
๒๓. นางสาวสายสวาท วิชัย รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ = ผอ.สพป.เชียงราย ๔
๒๔. นายภิรมย์ นันทวงศ์ รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ = ผอ.สพป.ตาก ๑
๒๕. นายอมรศักดิ์ ปิ่นเงิน รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๒ = ผอ.สพป.ลำปาง ๓
๒๖. นายสินสมุทร แสนสุข รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ = ผอ.สพป.นครพนม ๒
๒๗. นายสุรพันธ์ โกยวาณิชย์ รอง ผอ.สพป.พังงา = ผอ.สพป.เชียงใหม่ ๒
๒๘. นายวรรณะ บุญสุข รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓ = ผอ.สพป.ศรีสะเกษ ๔
๒๙. นายพจน์ เจริญสันเทียะ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๒ = ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ ๒
๓๐. นายวีระพงศ์ เดชบุญ รอง ผอ.สพม.เขต ๒ = ผอ.สพป.ศรีสะเกษ ๓
๓๑. นายครรชิต วรรณชา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ = ผอ.สพป.พะเยา ๒
๓๒. นายจัตุพร บุญระดม รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต ๑ = ผอ.สพป.น่าน ๑
๓๓. นายบำรุง ฤทธิรัตน์ รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๒ = ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน ๑
๓๔. นายประสงค์ สุภา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ = ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน ๒
การกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและประถมศึกษา
ที่ประชุม ก.ค.ศ. เห็นชอบตามที่ สพฐ. เสนอขอการกำหนดตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑-๒ กทม. จำนวน ๖๕ ตำแหน่ง, ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓-๔๒ จำนวน ๔๐ ตำแหน่ง และในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กทม. จำนวน ๖๕ ตำแหน่ง
การพิจารณาประสบการณ์ด้านการบริหารประถมศึกษาและการบริหารมัธยมศึกษา ตามมาตรฐานตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ ก.ค.ศ. กำหนดใหม่
ที่ประชุม ก.ค.ศ. เห็นชอบการพิจารณาประสบการณ์ด้านการบริหารการประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยมีการกำหนดมาตรฐานตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
๑. หน้าที่และความรับผิดชอบ เป็นผู้บริหารราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษา และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษา
๒. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ การบริหารและการจัดการศึกษา การพัฒนางานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การบริหารทั่วไป
๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง
- มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนด
- ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สพท. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และรับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.๔ หรือดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญหรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารการประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา แล้วแต่กรณี มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา
- ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
๔. การให้ได้รับเงินเดือน ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.๔ หากผู้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท. ผู้ใดผ่านการประเมิน มีวิทยฐานะ ผอ.สพท. เชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดแล้ว ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.๔ หรือ คศ.๕ ตามลำดับ.

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง