วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ "๕ ปี สายใยรักแห่งครอบครัว" ครั้งที่ ๑

รมว.ศธ.กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเตรียมการจัดงานมหกรรม "๕ ปี สายใยรักแห่งครอบครัว" ซึ่งจะจัดงานระหว่างวันที่ ๗-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระกรณียกิจของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ นอกจากนี้เพื่อประสานหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานในวันอังคารที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ได้เน้นการจัดงานในรูปแบบ "สร้างความรัก ด้วยการเรียนรู้ พัฒนาความเป็นอยู่ สู่ครอบครัวอบอุ่น เข้มแข็งอย่างยั่งยืน" โดยมีภาคีเครือข่าย ๑๑ หน่วยงานร่วมจัดงาน คือ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กรุงเทพมหานคร และศูนย์นมแม่

โดยในส่วนของ ศธ.นั้น จะนำเสนอนิทรรศการผลการทำงานด้านการพัฒนาเด็ก ส่วนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะร่วมดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการและพัฒนาวิชาการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏจะนำเสนอผลการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และผลการถ่ายทอดสู่ประชาชน

ทั้งนี้ รมว.ศธ.ได้เน้นย้ำในที่ประชุมว่า มีเป้าหมายผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๑ แสนคน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาซึ่งมีผู้เข้าชมงาน ๘๘,๐๐๐ คน โดยการจัดนิทรรศการต่างๆ ขอเน้นย้ำให้มีความถูกต้องทั้งพระนามและถ้อยคำ รวมทั้งความทันสมัยของภาพถ่ายต่างๆ รูปแบบการจัดนิทรรศการควรให้ดูมีชีวิต ประชาชนเข้าใจง่าย เกิดขึ้นจริงจากโครงการต่างๆ ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา เพื่อให้การจัดงานครั้งนี้สมพระเกียรติ และสมบูรณ์ที่สุด.

การสัมมนาเด็กปฐมวัย ช่วยพ่อแม่เป็นแนวทางเลี้ยงลูก

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดสัมมนา เรื่อง “เด็กปฐมวัย สมรรถนะดี คิดดี ทำดี” ในวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ เพื่อกระตุ้นให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ตลอดจนองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้ตระหนักเห็นความสำคัญของเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึง 5 ปี นำไปใช้เป็นแนวทางในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีมาตรฐานและพัฒนาการที่ถูกต้อง โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการสัมมนา
ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวถึงการจัดงานสัมมนาว่า สกศ.ร่วมกับองค์กรทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ทำการวิจัยเรื่องสมรรถนะของเด็กปฐมวัย ตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึง 5 ขวบ และจากผลงานวิจัยได้ศึกษาพฤติกรรมบ่งชี้สมรรถนะของเด็กในแต่ละช่วงวัย ซึ่งจะช่วยให้พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก ครู อาจารย์ นำไปเป็นแนวทางในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีมาตรฐานและพัฒนาการ เพราะว่าเด็กปฐมวัยเป็นวัยรากฐานสำคัญของการพัฒนาในแต่ละช่วงอายุได้เติบโตเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพของประเทศ ต่อไป

เลขาธิการ สกศ. กล่าวอีกว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการสัมมนาด้วยตนเอง ในวันที่ 11 พฤศจิกายน เวลา 9.00 น. และมีการปาฐกถาพิเศษโดย ดร.สายสุรี จุติกุล รองประธานกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ บรรยายในหัวข้อ เด็กปฐมวัย สมรรถนะดี คิดดี ทำดี ต่อจากนั้น จะมีการอภิปรายใน 3 หัวข้อ คือ ทำอย่างไรให้เด็กปฐมวัย อายุตั้งแต่อยู่ในครรภ์ถึง 3 ขวบ มีสมรรถนะในการพัฒนาตามวัย โดย ศ.พญ.ศิริกุล อิศรานุรักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสาธารณสุข หัวข้อที่สองเป็นการอภิปรายเรื่อง ทำอย่างไรให้เด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี มีสมรรถนะในการพัฒนาตามวัย โดย ดร.วรนาท รักสกุลไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษมพิทยา แผนกอนุบาล และในวันที่สอง มีการอภิปรายเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กอายุ 3-5 ปี ตามสมรรถนะตามวัย โดยมีตัวอย่างจากโรงเรียนนำร่อง 12 โรงด้วย

“เชื่อว่าการจัดสัมมนาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งกับตัวพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ผู้สอน ตลอดจนองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าใจถึงสมรรถนะของเด็กในวัยนี้ได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำไปเป็นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการและมีมาตรฐานที่ถูกต้อง เพราะเด็กในวัยนี้ก็คืออนาคตของชาติในวันข้างหน้า” ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง