สวัสดีครับทุกท่าน เว็บไซต์แห่งนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา ให้เป็นวิทยาทานสำหรับบุคคลทั่วไป

ข่าวการศึกษา

สนทนา

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

การสัมมนา "เด็กปฐมวัย สมรรถนะดี คิดดี ทำดี"

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานต่อนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในพิธีเปิดการสัมมนา "เด็กปฐมวัย สมรรถนะดี คิดดี ทำดี" จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ร่วมกับองค์กรทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

รมว.ศธ. กล่าวรายงานต่อนายกรัฐมนตรีว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์ เต็มเปี่ยมด้วยศักยภาพ และเป็นอนาคตของชาติ
การที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (๐-๕ ปี) ระยะยาว พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ จนนำไปสู่การออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.๒๕๕๑ เพื่อเป็นกรอบสำหรับการดำเนินงานให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยดำเนินงานในรูปของคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นรองประธานคนที่หนึ่ง ดร.สายสุรี จุติกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นรองประธานคนที่สอง

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการโดยตำแหน่งจากกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ ส่งผลให้การดำเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการประสาน บูรณาการระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน การส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งการเสนอแนะให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีในการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

สกศ. จึงร่วมกับองค์กรทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) ประเทศไทย ดำเนินการศึกษาวิจัยเรื่องสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย ๐-๕ ปี เพื่อศึกษาความสามารถแสดงออกหรือพฤติกรรมตามวัยของเด็กในด้านต่างๆ ว่าเด็กสามารถทำอะไรได้ (can do) ในแต่ละช่วงอายุ ตั้งแต่แรกเกิดถึง ๕ ปี โดยแบ่งเป็น ๒ ช่วงอายุ คือ สมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย ๐-๓ ปี ตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรม ๒๘๖ ข้อ และสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย ๓-๕ ปี ตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรม ๔๑๙ ข้อ ซึ่งตัวนี้วัดเหล่านี้ สามารถนำไปใช้เทียบเคียงกับพฤติกรรมของเด็กในแต่ละช่วงวัยได้ ในกรณีที่เด็กยังไม่สามารถแสดงพฤติกรรมตามวัยได้ ครู อาจารย์ และผู้ดูแลเด็ก ควรมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกับเด็กเพื่อพัฒนาให้มีสมรรถนะตามวัยนั้นๆ และส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้อง เติบโตตามวัยอย่างเหมาะสม ซึ่งขณะนี้ผลการศึกษาวิจัยได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ ขยายผล องค์ความรู้ และนำผลการวิจัยดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็ก ศธ. โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงร่วมกับองค์กรทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) ประเทศไทยจัดการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการนำสมรรถนะไปใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: