วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

งานวันครู ประจำปี ๒๕๕๔


รมว.ศธ.กล่าวว่า การจัดงานวันครู ปี ๒๕๕๔ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ ซึ่ง ศธ. จะดำเนินการเพื่อขอถวายพระราชสมัญญานามแด่พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “พระผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดิน”

นอกจากนี้ จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพคณาจารย์ ส่งเสริม เชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ส่งเสริมความร่วมมือ ความสามัคคี และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน ในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติส่งเสริมให้ครู นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชน เห็นความสำคัญและระลึกถึงพระคุณครู

ภายในงานมีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ กิจกรรมประกวดคำขวัญวันครู ประกวดบทร้อยกรองเทิดพระเกียรติคุณครู ประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู ฯลฯ กิจกรรมทั้งหมดนี้ดำเนินการโดย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และจะมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง สำหรับการจัดตั้งกองทุนครูของแผ่นดิน มีคณะอนุกรรมการระดมทุนเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา “กองทุนครูของแผ่นดิน” ซึ่งมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน เพื่อให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาครูและอาจารย์ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดยในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๔ ศธ.จะประกาศนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ เรื่องคุณภาพครู ซึ่งเป็น ๑ ใน ๖ ยุทธศาสตร์เชิงนโยบาย ๖ เดือน ๖ คุณภาพ และเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษาด้วย

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
เอสพลานาด ถ.รัชดาภิเษก : นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ ๖ (The Sixth Science Film Festival) จัดโดย สสวท. ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย สวทช. บ.ไบเออร์ไทย จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
รมว.ศธ.กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่มีผู้เล็งเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ เพราะวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของทุกคน การเสนอเรื่องวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อภาพยนตร์ให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงวิทยาศาสตร์ด้วยความบันเทิงที่มีคุณค่า ทำให้การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสนุกและใกล้ตัว จึงขอชื่นชมทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ตระหนักและเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และส่งเสริมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ตลอดมา

รมว.ศธ.กล่าวถึงการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ว่า ได้มีการจัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา ๖ ปี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ตลอดจนกระตุ้นให้วงการภาพยนตร์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหันมาผลิตภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น โดยการจัดงานในปีนี้ได้กำหนดหัวข้อ “ความหลากหลายทางชีวภาพ” ซึ่งสอดคล้องกับปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ อันจะช่วยกระตุ้นให้เยาวชนได้ตระหนักว่า ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง หากแต่สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกแห่งนี้ ล้วนแต่มีความสำคัญยิ่งต่อกันและกัน เด็กและเยาวชนจะต้องเป็นกำลังสำคัญในการช่วยปกป้องและรักษาความสมดุลของธรรมชาติที่กำลังจะถูกทำลายลง ให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ต่อไป

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ โดยมีการจัดฉายภาพยนตร์ให้ครู นักเรียน และประชาชนที่สนใจ สามารถเข้าชมได้ที่โรงภาพยนตร์เอส พลานาด ซีนีเพล็กซ์รัตนาธิเบศร์ ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ศาลายา นครปฐม องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อาคารจามจุรีสแควร์ และอุทยานการเรียนรู้ TK Park ณ สถาบันเกอเธ่ และสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพฯ นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดภาพยนตร์สัญจรทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน ๒๖ ศูนย์ และจัดกิจกรรมวิชาการประกอบการฉายภาพยนตร์ ๖ จุด โดยจัดฉายภาพยนตร์ ๔๗ เรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องที่ได้รับการคัดเลือกจาก ๑๗๐ เรื่องจาก ๒๔ ประเทศทั่วโลก สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www3.ipst.ac.th/sciencefilm และ http://www.goethe.de/ins/th/prj/wif/thindex.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง