วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา

รมว.ศธ.กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ต้องการให้หน่วยงานที่จัดการศึกษาทุกภาคส่วน สนับสนุนความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ยกระดับเด็ก เยาวชน และประชาชนให้เข้าสู่ความเป็นสังคมพลเมือง และสังคมที่มีความเข้มแข็ง เตรียมทรัพยากรบุคคลสู่การเป็นพลเมืองยุคใหม่ ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา จึงต้องเปลี่ยนกรอบความคิดจากการมุ่งแก้ปัญหาปลายเหตุ เป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ โดยต้องยอมรับความเป็นจริงทางบริบทของสังคม เช่น ปัญหาการหลั่งไหลทางวัฒนธรรมและสังคม ที่อาจทำให้เกิดปัญหาต่อเด็กและสังคม เราจึงต้องสร้างความตระหนัก รับรู้ถึงสาเหตุและวิธีการในป้องกันและแก้ไขปัญหา มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น

ปัญหาของเด็กและเยาวชน ไม่ใช่เป็นเพียงการทะเลาะวิวาทกัน แต่ยังเป็นปัญหาที่ซับซ้อนในเชิงโครงสร้างกับปัญหาอื่นๆ เช่น ปัญหาความยากจน ปัญหาทางเศรษฐกิจ ครอบครัวแตกแยก ความย่อหย่อนทางระเบียบวินัยของสังคม ปัญหาเชิงพฤติกรรมของเด็กที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นตัวชี้วัดที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาเชิงระบบ จึงขอเชิญชวนท่านที่เกี่ยวข้องมองปัญหาต่างๆ แบบองค์รวม เพื่อนำปัญหาต่างๆ มาเชื่อมโยงกัน อันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาเชิงระบบต่อไป

ปัญหา ๔ เรื่องเร่งด่วนที่ต้องเร่งแก้ไข

เรื่องเร่งด่วน ๔ เรื่องที่ต้องค้นหาถึงสาเหตุและถือเป็นพันธกิจที่จะนำไปสู่กระบวนการป้องกันแก้ไขปัญหาต่อไปคือ
๑) ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา
๒) ปัญหานักเรียนนักศึกษาที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น ยาเสพติด
๓) ปัญหานักเรียนนักศึกษาที่มีพฤติกรรมเชิงชู้สาว
๔) ปัญหาการหนีเรียนของนักเรียนนักศึกษา
โดยจะต้องนำต้นเหตุของปัญหามาบูรณาการและขับเคลื่อนให้สอดรับกับการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ตนได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงงบประมาณ ซึ่งนำไปสู่นโยบายการประกาศนโยบาย ๖ เดือน ๖ คุณภาพ คือ
๑) เรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ
๒) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๓) คุณภาพการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
๔) คุณภาพสถานศึกษายุคใหม่
๕) เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
๖) คุณภาพครู
ท่านจึงเป็นเช่นเพื่อนร่วมสมัยที่จะต้องลุกขึ้นมาช่วยกันปฏิรูปการเรียนรู้ ปฏิรูปการศึกษา และปฏิรูปประเทศไทยไปพร้อมกันด้วย

รมว.ศธ.กล่าวว่า ต้องการเห็นกระบวนการแก้ปัญหาของนักเรียนนักศึกษาอย่างเป็นระบบ ไม่ใช่แบบไฟไหม้ฟาง จึงได้มีการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาขึ้นมา พร้อมทั้งได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะอำนวยการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาขึ้นมา ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีตั้งคณะกรรมการระดับชาติเข้ามาดูแลโดยตรง และในวันนี้ก็ถือเป็นวันประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งของ ศธ.ที่ได้มีการประชุมสัมมนาคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะส่งผลให้การบรรเทาปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนเบาบางลง

วิสัยทัศน์ขับเคลื่อนการทำงาน : เน้นการคุ้มครองเด็ก มีภาคีเครือข่าย และนวัตกรรมใหม่ๆ

ขณะนี้ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนการทำงานในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา ๓ ประเด็นคือ
๑) เป็นการคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้ความประพฤติเป็นไปตามแนวทางครรลองที่ถูกต้องและดีงามของสังคม
๒) ให้มีภาคีเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
๓) ต้องการเห็นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ที่ได้จัดตั้งขึ้นมาตามเจตนารมณ์พิเศษของรัฐบาลที่จะสร้างกลไกการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองด้วย

ในส่วนของโครงสร้างการทำงานด้านความประพฤตินักเรียนนักศึกษานั้น นอกจากจะมีคณะอำนวยการระดับชาติดังกล่าวแล้ว ยังจัดตั้งคณะกรรมการในศูนย์เสมารักษ์ของ ศธ. โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ซึ่งดูแลในเขตกรุงเทพฯ พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์เสมารักษ์ในเขตปริมณฑลทั้ง ๔ มุมเมือง ที่วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน หรือ ศพลย.กฐิน กุยยกานนท์ อ.เมืองสมุทรปราการ และ ศพลย.ผิน แจ่มวิชาสอน ที่บางแค นอกจากนั้นยังได้จัดตั้งศูนย์เสมารักษ์ในภูมิภาค โดยประจำที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาทั้ง ๑๒ เขต รวมทั้งทำงานระดับภาคีเครือข่ายในทุกเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศอีกด้วย โดยขณะนี้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วโดยใช้นครศรีธรรมราชโมเดลเป็นต้นแบบการทำงาน และในปีการศึกษา ๒๕๕๔ จะมีการส่งเสริมความเป็นพลเมืองของเด็กและเยาวชน โดยเริ่มจาก ๔ เรื่องสำคัญคือ ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต การต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง และความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง