วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

สกศ.คัดเลือกแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบ รุ่น ๒

นางสาวสุทธาสินี วัชรบูร รองเลขาธิการสภาการศึกษาประธานการประชุม กล่าวว่า ตามมาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งรัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ รวม ๘ ประเภท ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์กีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ โดยเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๐ สกศ. ได้ดำเนินการประกาศยกย่องแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบ จำนวน ๓๑ แห่ง

รองเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวต่อไปว่า เพื่อให้ได้แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบในทุกภูมิภาคของประเทศ สกศ.ได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบ รุ่นที่ ๒ กำหนดให้มีการประเมิน ๒ ลักษณะ คือ การประเมินจากเอกสาร และการประเมินภาคสนาม ซึ่งในปี ๒๕๕๓ มีแหล่งการเรียนรู้ที่ส่งเอกสารหลักฐานเข้ามาประกอบการพิจารณาจำนวน ๑๔๗ แห่ง และคณะกรรมการฯได้ดำเนินการประเมินแหล่งเรียนรู้จากเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีแหล่งเรียนรู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเอกสารจำแนกตามภูมิภาค ดังนี้ ภาคเหนือ ๑๗ แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๗ แห่ง ภาคกลางและตะวันออก ๒๘ แห่ง และภาคใต้ ๑๑ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๘๓ แห่ง

“หลังจากนี้คณะทำงานฯ ชุดดังกล่าวจะลงพื้นที่เพื่อประเมินภาคสนาม โดยยึดหลักการพิจารณาจากข้อมูลที่มีทั้งองค์ความรู้ การบริหารจัดการความรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และผลงานที่แหล่งเรียนรู้ได้ดำเนินการจริง จะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ ๔ เดือนจากนี้ และจะทราบผลว่ามีแหล่งเรียนรู้ใดบ้างที่จะได้รับการยกย่องเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบรุ่นที่ ๒ ของ สกศ. ต่อไป” นางสาวสุทธาสินีกล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง