วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

การประชุมผู้บริหารองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๒๙

ศธ.เตรียมประกาศ “คุณภาพครู” ตลอดเดือนมกราคม ๒๕๕๔

รมว.ศธ.กล่าวว่า ภายหลังจาก ศธ.ได้มีแนวทางขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคมที่ผ่านมา ได้ประกาศ "จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย" ซึ่งเป็นการกำหนดแผนการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เพื่อจะเดินทางไปสู่ความสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุมขั้นตอนต่างๆ ในส่วนของครู ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิรูปการศึกษานั้น ควรได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนครอบคลุมเช่นเดียวกับการพัฒนาผู้เรียน ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบที่จะให้มีการประกาศเรื่อง "คุณภาพครู" ตลอดเดือนมกราคม ๒๕๕๔ โดยเน้นการผลิตพัฒนาครูอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

- การผลิตครู (สกอ. เป็นเจ้าภาพ)
- การพัฒนาครูทั้งระบบ (สพฐ.-สอศ.)
- การพัฒนาระบบค่าตอบแทน (กคศ.)
- การพัฒนาวิชาชีพครู (คุรุสภา)
- ขวัญกำลังใจครู (สกสค.)
- หนี้สินครู (สกสค.-สป.)
- ปฐมนิเทศครูทั่วประเทศ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๓ (คุรุสภา-สกสค.)

ถวายพระราชสมัญญานาม “พระผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดิน” พร้อมจัดตั้ง “กองทุนครูของแผ่นดิน”

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในปี ๒๕๕๔ ศธ.จะได้มีการน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญานาม “พระผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดิน” ในวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๔ พร้อมทั้งจัดตั้ง “กองทุนครูของแผ่นดิน” ในโอกาสดังกล่าวด้วย ซึ่งความคืบหน้าขณะนี้ ตนได้ลงนามเสนอให้ ครม.พิจารณา เพื่อกราบบังคมทูลฯ การถวายพระราชสมัญญานามแล้ว

“บ้านดิน” หนึ่งในกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ ๒ (พ.ย.-ธ.ค. ๒๕๕๓)

รมว.ศธ.กล่าวด้วยว่า ตนได้มอบนโยบายให้ผู้บริหาร ๕ องค์กรหลักถือเป็นนโยบายที่สำคัญที่จะต้องออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษาให้ครบทุกสาย และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศธ.จะสร้างบ้าน ๘๔ หลัง โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ก่อสร้าง “บ้านดิน” โดยนำต้นแบบมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน มีเป้าหมายให้นักเรียนในกลุ่มเสี่ยงและขาดแคลนได้มีบ้านพักอาศัย ซึ่งในบ้านดินจะมีห้องนอน ห้องน้ำ ห้องครัว และระบบสุขาภิบาลครบถ้วน พร้อมทั้งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประสานหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ที่ต้องการร่วมบริจาคสร้างบ้านด้วย และในต้นเดือนธันวาคมนี้ จะมีการเปิดตัวและวางศิลาฤกษ์บ้านดินหลังแรกด้วย

สรุปการใช้งบประมาณฟื้นฟูผลกระทบที่เกิดจากเหตุอุทกภัย/วาตภัย ๓,๗๓๒.๗๕ ล้านบาท

รมว.ศธ.กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบ ศธ.ได้ขออนุมัติใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓,๗๓๒.๗๕ ล้านบาท เพื่อใช้ในการฟื้นฟูผลกระทบที่เกิดจากเหตุอุทกภัย/วาตภัย ทุกสังกัด โดยแยกเป็นงบฯ กลางที่ได้รับจัดสรรมาแล้ว ๑๗๖ ล้านบาท รวมทั้งเป็นการขอปรับใช้จากงบฯ SP2 ๙๔.๔๕ ล้านบาท และส่วนหนึ่งได้เสนอขอสำนักงบประมาณไปแล้ว ๒,๗๙๙.๕๙ ล้านบาท และจำเป็นจะต้องเสนอขอสำนักงบประมาณอีกเพิ่มเติม ๖๖๒.๗๑ ล้านบาท โดยในวันที่ ๘ ธันวาคมนี้ ศธ.จะจัดงานฟื้นฟูผลกระทบที่เกิดจากเหตุอุทกภัย/วาตภัย ที่ จ.นครสวรรค์ ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง