วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ซีมีโอร่วมขับเคลื่อนเอเซียตะวันออกเฉียงใต้สู่ประชาคมอาเซียน

ดร.สืบแสง พรหมบุญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ประธานเปิดการประชุม ผู้บริหารระดับสูงด้านการศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ ๓๓ (33rd SEAMEO High Officials Meeting) ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิด แกรนด์ เชอราตัน กรุงเทพ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนอาวุโสระดับสูงจากประเทศสมาชิกซีมีโอ ๑๑ ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสลาม พม่า กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียตนาม และ ติมอร์เลสเต้ และ ประเทศสมาชิกสมทบ ได้แก่ ออสเตรเลีย และ สเปน รวมทั้งผู้แทนจาก สำนักงานเลขาธิการอาเซี่ยน บริติสเคาน์ซิล มหาวิทยาลัยซึคุบะ(ประเทศญี่ปุ่น) องค์การยูเนสโก องค์การยูนิเซฟ ธนาคารโลก องค์การเอสไอแอล ลีด เอเซีย (SIL LEAD Asia) และผู้อำนวยการศูนย์ซีมีโอระดับภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้จำนวน ๑๙ ศูนย์ รวมกว่า ๑๐๐ คน

ดร.สืบแสง พรหมบุญ กล่าวในพิธีเปิดการประชุมว่า ความสำเร็จและความมุ่งมั่นขององค์การ ซีมีโอที่ได้พัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรมและทรัพยากรมนุษย์ในภูมิภาคเป็นเวลา ๔๕ ปี และการผนึกความร่วมมือระหว่างกันในภูมิภาคจะนำไปสู่การลดปัญหาความยากจน และปัญหาด้านสุขภาพของประชากรในภูมิภาค ซึ่งสอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals-MDGs) ขององค์การสหประชาชาติ และยังส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All Goals) ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชน ก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านวัฒนธรรมและเสริมสร้างการมีอัตลักษณ์ร่วมกัน

ดร สืบแสง พรหมบุญ กล่าวอีกว่า ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ของภูมิภาค กระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยมีความยินดีที่จะทำงานร่วมกับองค์การซีมีโอและศูนย์ซีมีโอระดับภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้จำนวน ๑๙ ศูนย์ ซึ่งความสำคัญในการทำงานร่วมกันระหว่างอาเซียนและซีมีโอ จะช่วยขับเคลื่อนให้ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้บรรลุเป้าหมายสู่การสร้างประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งภายในปี ๒๕๕๘

“การประชุมฯ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาการศึกษาของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และกำหนดแนวทางในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อพัฒนาการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาค รวมทั้งเป็นโอกาสในการกลั่นกรองโครงการและกิจกรรมที่ยังผลประโยชน์สู่ภูมิภาคและร่วมหาข้อสรุปร่วมกัน ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ ๔๖ ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศบรูไนดารุสลาม ในเดือนมกราคม พ.ศ ๒๕๕๔

สำหรับรูปแบบในการจัดประชุมฯ กำหนดให้มีการอภิปรายถึงประเด็นการศึกษาที่มีความสำคัญของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีหัวข้อสำคัญเช่น การรายงานความคืบหน้าของประเทศสมาชิกเกี่ยวกับ 10 โครงการความร่วมมือเพื่อจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส การรายงานความคืบหน้าโครงการการใช้ภาษาแม่สำหรับการเรียนการสอน การรายงานผลการสัมมนาเรื่องการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ขององค์การซีมีโอ โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนเรื่องภาวะโลกร้อน โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนและการโอนหน่วยกิจระหว่างอินโดนีเซีย-ไทย-มาเลเซีย โครงการความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างองค์การซีมีโอและองค์การยูนิเซฟ เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง