วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

หลักเกณฑ์วิธีการให้ข้าราชการครูฯ ออกจากราชการ ยุบตำแหน่ง รับบำเหน็จ บำนาญ เงินชดเชยตามเงื่อนไขกระทรวงคลัง

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสั่งให้ข้าราชการครูฯ ออกจากราชการเมื่อทางราชการเลิก หรือยุบตำแหน่ง โดยมีสาระสำคัญ คือ เมื่อทางราชการเลิกหรือยุบตำแหน่งใดที่ข้าราชการครูฯ ดำรงตำแหน่งอยู่ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้ผู้นั้นทราบ และให้แสดงความประสงค์ว่าต้องการรับราชการต่อไปหรือไม่ ถ้าไม่ประสงค์จะรับราชการต่อก็ให้ผู้มีอำนาจสั่งให้ออกจากราชการ เพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนตามกฏหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ นับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นเลิกหรือถูกยุบ และให้ได้รับเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด ในกรณีที่ประสงค์จะรับราชการต่อให้แสดงความจำนงว่าจะรับราชการในตำแหน่งใด หน่วยงานใด และให้ส่วนราชการที่เลิกหรือยุบตำแหน่งดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ให้เสนอ ก.ค.ศ.พิจารณา

นายชินวรณ์ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบการขยายระยะเวลาในการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ไปแต่งตั้งในตำแหน่งที่ว่างเนื่องจากเกษียณอายุราชการและตำแหน่งว่างกรณีอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จากเดิมที่กำหนดให้ดำเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พ.ย.เป็นวันที่ 30 ธ.ค.นี้ ทั้งนี้เพื่อให้การพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสายมัธยมศึกษามีประสิทธภาพ และเปิดโอกาสให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานตำแหน่งไปสมัครสอบ หรือคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.ได้ อย่างไรก็ตาม บอร์ด ก.ค.ศ.ได้ตั้งข้อสังเกตว่าควรเร่งรัดการแต่งตั้ง ผอ.สพม.โดยเร็ว เพื่อไม่ให้กระทบกับการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา และการแต่งตั้งโยกย้ายต้องคำนึงถึงระบบคุณธรรมและความรู้ความสามารถ

“ก.ค.ศ.ยังเห็นชอบให้ย้าย ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) จำนวน 2 รายดังนี้ นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 เป็น ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ว่าที่ ร.ต.นรินทร์ สาโร ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็น ผอ.สพป.ยะลาเขต 3 และย้าย นางอรพันธุ์ สุทิน รอง ผอ.สพป.กรุงเทพมหานคร เป็น รองผอ.สพม. เขต 2

ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง