วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

การประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ ๑๑

รมว.ศธ.เปิดเผยว่าที่ประชุมได้เห็นชอบเรื่องสำคัญ ดังนี้

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท. และรอง ผอ.สพท.ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

- การสรรหา ผอ.และรอง ผอ.สพท. ให้มาจาก ๒ ทาง คือ การสอบคัดเลือกและคัดเลือก โดยผู้ที่มาจาการคัดเลือกให้เน้นมาตรฐานตำแหน่งและประสบการณ์
- คุณสมบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานตำแหน่ง ผอ.สพท.
- กรณีมีการประกาศรับสมัครสอบ และรับสมัครคัดเลือก ในคราวเดียวกันการกำหนดสัดส่วนตำแหน่งว่างทั้ง ๒ กลุ่ม ให้ ก.ค.ศ กำหนด
- หลักสูตรการสอบ ผอ.สพท. ภาค ก.(ข้อเขียน) ๑๐๐ คะแนน, ภาค ข.การประเมินสมรรถนะ ๑๐๐ คะแนน, ภาค ค. การประเมินประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์และแนวทางพัฒนา ๒๐๐ คะแนน สำหรับการสอบรอง ผอ.สพท. ภาค ก. ข้อเขียน, ภาค ข. ประเมินประวัติ วิสัยทัศน์และแนวทางพัฒนาเขตพื้นที่ โดยการประเมินการสอบคัดเลือก ภาค ก.จะต้องผ่านเกณฑ์ ๖๐% คัดไว้ไม่เกิน ๒ เท่าของตำแหน่งที่ว่าง
- หลักสูตรกลุ่มคัดเลือก มี ๒ ภาค คือ ภาค ก. การแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษา, ภาค ข. การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยประเมินความเหมาะสมเบื้องต้น และคัดไว้ไม่เกิน ๒ เท่าของตำแหน่งที่ว่าง
- การประกาศผลสอบ จะประกาศเรียงตามลำดับคะแนนสูงสุดลงมา ทั้ง ๒ กลุ่ม และให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง ๒ กลุ่ม เข้ารับการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
- การขึ้นบัญชีไม่เกิน ๒ ปี
- การบรรจุแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติและมาตรฐานตำแหน่ง จะต้องบรรจุตามลำดับ

@ ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ เมื่อทางราชการเลิกหรือยุบตำแหน่ง

- กรณีที่ทางราชการเลิกหรือยุบตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้ผู้นั้นทราบ และให้แสดงความประสงค์ว่าจะรับราชการต่อไปหรือไม่ หากไม่ประสงค์จะรับราชการต่อไป ให้ผู้มีอำนาจสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนตามกฎหมาย โดยให้ดำเนินการภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่ที่ทางราชการเลิกหรือยุบตำแหน่ง
- กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประสงค์จะรับราชการต่อไป ให้แสดงความจำนง แล้วให้ส่วนราชการที่เลิกหรือยุบตำแหน่งดำเนินการกรณีขอย้ายหรือเปลี่ยนตำแหน่งในส่วนราชการเดิม หรือส่วนราชการอื่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง

@ ย้ายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๒ ราย นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผอ.สพป.ยะลา เขต ๓ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต ๓ และ ว่าที่ ร.ต.นรินทร์ สาโร ผอ.สพป.ปัตตานี เขต ๓ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ยะลา เขต ๓

@ ย้ายรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๑ ราย นางอรพันธุ์ สุทิน รอง ผอ.สพป.กทม. ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม.เขต ๒

@ อนุมัติให้ขยายเวลาการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาใน สพม.ไปแต่งตั้งในตำแหน่งที่ว่างเนื่องจากเกษียณอายุราชการ และตำแหน่งว่างอื่นๆ ให้แล้วเสร็จครั้งแรกในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ (จากเดิมที่กำหนด ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง