วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

วันวชิราวุธ (Vajiravudh’s Day)


รมว.ศธ.กล่าวว่า วันนี้เป็นวันสำคัญยิ่ง เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทย พวกเราจึงได้มาร่วมพร้อมใจน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ด้วยการมาร่วมกันถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี ณ สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ อีกทั้งได้เชิญชวนลูกเสือ เนตรนารี มาประกอบพิธีโดยพร้อมเพียงกัน และร่วมปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในวันนี้ เพื่อถวายสักการะ แด่พระองค์ท่าน ซึ่งได้ถือปฏิบัติเป็นประเพณีสืบเนื่องเป็นประจำทุกปี

ทุกท่านที่มาอยู่ ณ ที่นี้ล้วนมีความศรัทธาต่อขบวนการลูกเสืออย่างแท้จริง เนื่องจากเป็นการบ่มเพาะความมีวินัย ความรัก ความสามัคคี และกล่อมเกลาเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เพื่อจะได้เป็นบุคลากรที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติสืบไปในอนาคตสมดังพระราชปณิธานของพระองค์ ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยที่ได้ทรงมุ่งหมายไว้ว่า ลูกเสือ เนตรนารี เป็นผู้มีระเบียบวินัย ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว บำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น และที่สำคัญคือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประพฤติชอบด้วยกาย วาจา และใจ ปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือทั้ง ๑๐ ข้อ รวมทั้งคติพจน์ของลูกเสือไทยที่ว่า "เสียชีพ อย่าเสียสัตย์"

ซึ่งหากลูกเสือ เนตรนารีทุกคน ตั้งมั่นพยายามที่จะบำเพ็ญกิจดังพระราชประสงค์ และประพฤติปฏิบัติได้ตามคำปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ ก็จะเป็นผลดีต่อตนเอง สังคม ตลอดจนประเทศชาติ อันเป็นที่รักยิ่งของเรา

รมว.ศธ. กล่าวถึง การดำเนินงานของ ศธ. เพื่อสนองตอบต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการพัฒนาลูกเสือไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนกิจการลูกเสือ เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ต้องการมุ่งเน้นพัฒนาเด็กไทยให้มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ศธ. จึงเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้กิจการลูกเสือมาเป็นกิจกรรมในการจัดโครงสร้างเวลาในการเรียนการสอน ร้อยละ ๗๐ : ๓๐ โดยร้อยละ ๓๐ เป็นกิจกรรมหลัก ซึ่งจะเริ่มในปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป และเนื่องในปี ๒๕๕๔ เป็นปีที่ ครบรอบ ๑๐๐ ปี การลูกเสือไทย ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศธ. จะได้ดำเนินการพัฒนากิจการลูกเสือ ๓ เรื่อง ดังนี้

๑. สร้างอาคารวชิราวุธ เป็นอาคารหลักในการดำเนินการพัฒนากิจการลูกเสือให้มีความก้าวหน้าต่อไป

๒. จัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งจะระดมลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือวิสามัญ ลูกเสือรุ่นใหญ่ ลูกเสือชาวบ้าน ฯลฯ มาร่วมกันจัดงานชุมนุมลูกเสือ เพื่อสานปณิธาน ปฏิบัติตามกฎของลูกเสืออย่างต่อเนื่อง

๓. การปรับปรุงหลักสูตร โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งมีกองลูกเสือในทุกพื้นที่ มีการจัดกิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ รวมทั้งยังมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อสนองตอบต่อการนำกฎของลูกเสือมาเป็นจุดเน้นในการพัฒนาเยาวชนต่อไป.

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง