วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ยุบโรงเรียนขนาดเล็ก 50% ในปี 61

(9 ธ.ค.53) นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยถึงผลการประชุมสภาการศึกษา (สกศ.) ว่า ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบการเงินเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ การปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษา ตามที่คณะอนุกรรมการด้านทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา ที่มี ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ เป็นประธาน เสนอมา โดยยุทธศาสตร์การปฎิรูประบบการเงินเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานมี 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1.ยุทธศาสตร์การเงินการคลัง ปรับวิธีการจัดทำงบประมาณให้เป็นแบบมุ่งเน้นผลงาน เปลี่ยนวิธีการจัดสรรเงินเป็นการจัดสรรผ่านตัวผู้เรียนในสัดส่วนที่สูงขึ้น 2.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร วางแผนกำหนดจำนวน ที่ตั้งสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ และจัดระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับการยุบเลิก หรือควบรวมสถานศึกษาขนาดเล็กของรัฐ โดยมีกรอบระยะเวลาในการยุบเลิกสถานศึกษาขนาดเล็กให้เหลือร้อยละ 50 ภายในปี 2561 และปรับบทบาทของสถานศึกษาที่ยุบ หรือเลิกมาเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน หรือมอบอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ทางการศึกษาตามความจำเป็น 3.ยุทธศาสตร์การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม และ 4.ยุทธศาสตร์ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถานศึกษา จะมีการปรับแก้กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคลสามารถบริหารจัดการศึกษาสิ้นสุดที่สถานศึกษามากขึ้น

นายชินวรณ์ กล่าวด้วยว่า ในส่วนยุทธศาสตร์ปฎิรูปการเงินเพื่อการอุดมศึกษามี 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1.ยุทธศาสตร์การเงินการคลัง จะปรับวิธีการจัดทำงบประมาณให้เป็นระบบงบฯ แบบมุ่งเน้นผลงาน 2.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และ 3.ยุทธศาสตร์การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ให้สถาบันอุดมศึกษา ปรับค่าเล่าเรียนค่าธรรมเนียมการเรียนให้สะท้อนต้นทุนการเรียนที่แท้จริง เพื่อส่งเสริมผู้เรียนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายมากขึ้น โดยมีมาตรการช่วยเหลือผู้ด้อยฐานะทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาจะมีการใช้มาตรการทางภาษีอากร และการส่งเสริมการลงทุน เข้ามาส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการศึกษามากขึ้น ซึ่งในเร็วๆ นี้ ศธ.จะนำยุทธศาสตร์ดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบต่อไป

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง