วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ปฏิรูปทศวรรษสองเน้นตัวครู ให้เป็นตัวบทในการพัฒนาสังคมไทย

ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและ UNESCO Bangkok UNESCO ได้ตระหนักถึงความต้องการครูที่มีคุณภาพมากขึ้นในทศวรรษหน้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการศึกษาเพื่อปวงชน จึงได้ร่วมมือกันจัดประชุมสัมมนาระดับภูมิภาคร่วมกับ ยูเนสโก เรื่อง นโยบายวิชาชีพครูในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Regional Seminar on Teacher Policies in Asia-Pacific) โดยการประชุมในครั้งนี้จะเป็นเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆ ได้ทบทวนแนวโน้มในปัจจุบัน และประเด็นนโยบายการผลิตและพัฒนาครูของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเพื่อร่วมกันแสวงหาวิธีการแก้ไขปัญหาในการนำนโยบายครูสู่การปฏิบัติ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวต่อไปว่า ครูมีบทบาทหลักในการสำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครูต้องรับผิดชอบกับอนาคตของนักเรียน ครูต้องได้รับการยกย่องอย่างแท้จริง มีหลายประเทศโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ห่างไกลของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก จะประสบปัญหาการขาดแคลนครูที่มีคุณภาพโดยเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น ระบบการคัดเลือกครูที่ไม่มีประสิทธิภาพ ภาระงานที่เกินความเหมาะสม ค่าตอบแทนต่ำ การขาดจิตวิญญาณในการสอน เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันประเทศต่างๆ มีนโยบายยกระดับสถานภาพและคุณภาพของครูผู้สอน ผลักดันให้ครูทำหน้าที่ได้เต็มศักยภาพ และลดจำนวนการขาดแคลนครู สำหรับประเทศไทยกำลังดำเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยกำหนดให้การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ เป็นประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งที่จำเป็นต้องปฏิรูปอย่างเร่งด่วน เพื่อให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า มีระบบ กระบวนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง สามารถ ดึงดูดคนเก่ง คนดี มีใจรักในวิชาชีพครูมาเป็นครู อันจะบรรลุเป้าหมาย ของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองต่อไป

ที่มา นสพ.แนวหน้า

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง