วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓

รมว.ศธ. กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบการแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่...) พ.ศ. .... ให้สอดคล้องกับกรณีการเสนอแก้ไขกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งตาม พ.ร.บ. เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ได้มาใช้ระบบของมาตรฐานเงินเดือนขั้นสูง ขั้นต่ำ จึงจำเป็นต้องแก้ไขคำว่า “ขั้นเงินเดือน” ซึ่งมีอยู่ใน พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นคำว่า “เงินเดือน” ทุกแห่ง ในเรื่องนี้ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจ เกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เห็นว่าควรมีการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ เพื่อให้มีความสอดคล้องกัน จึงต้องปรับกฎและหลักเกณฑ์ของกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการให้ขึ้นเงินเดือน การลงโทษทางวินัย ฯลฯ เพื่อให้เกิดความครอบคลุม และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบให้เพิ่มเติม อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจ เกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓ คน ได้แก่ ผู้แทนสำนักงาน ก.พ. ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. และ ผู้แทนสำนักงบประมาณ โดยคณะกรรมการชุดนี้มี นายธงทอง จันทรางศุ เป็นประธาน

รมว.ศธ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมยังได้รับทราบเรื่องสำคัญดังนี้

• ปฏิทินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เนื่องจากที่ได้มีการปรับปรุงกฎหมายจำนวน ๓ ฉบับ โดยได้กำหนดให้มีการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ และผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และให้ดำเนินการตามปฏิทินดังต่อไปนี้

- ประกาศเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๔ และจะมีการรับสมัครในวันที่ ๖ – ๙ มกราคม ๒๕๕๔
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกตั้ง ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔
- ดำเนินการเลือกตั้ง ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔
- แจ้งและรายงานผลการนับคะแนน พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ. ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔

• การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ค.ศ. ต้องมีการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะ ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ในขอบเขตของหลักสูตร ดังนี้

- ส่วนที่ ๑ พื้นฐานทางสังคม และวัฒนธรรมในเขตพื้นที่โดยภาพรวม การเสริมสร้าง ภาวะผู้นำ วินัย คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ การบริหารจัดการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา กฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
-ส่วนที่ ๒ คือ การเรียนรู้ในสภาพจริง ไม่น้อยกว่า ๗ วัน และส่วนที่ ๓ การจัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ไม่น้อยกว่า ๔ วัน

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง