วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

รมว.ศธ. กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้พิจารณาประเด็นสำคัญ ดังนี้

• ที่ประชุมได้รับทราบมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้ง สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน รวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อดำเนินการในระยะเริ่มต้นจำนวน ๑๒๐ ล้านบาท และการนำเสนอกฎหมาย “กองทุนส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน” โดยกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะได้เสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

• สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ได้เสนอให้ สสค. มีส่วนในการปฏิรูปประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาล โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งก็จะมีแผนดำเนินการในส่วนที่จะช่วยขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง เช่น การพัฒนาครูดี เพื่อยกย่องให้ครูมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณของคน หรือเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเป็นพลเมืองยุคใหม่
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เสนอแผนการใช้งบประมาณเพิ่มเติมของ สสค. เพื่อส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพของพลเมือง จำนวน ๔๒๕ ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า ช่วงนี้รัฐบาลประสบปัญหาการใช้งบกลางเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานจึงได้มอบหมายให้สำนักงบประมาณและกระทรวงการคลังหาแนวทางในการขอใช้งบประมาณจาก สสส. มาเพิ่มเติมให้กับ สสค. โดยการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตตามรายได้หลักที่อยู่ใน พ.ร.บ.กองทุนส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน หรือให้พิจารณากรณีที่เป็นเงินยืมจากกระทรวงการคลัง เพื่อนำมาใช้กับแผนงานโครงการของ สสค. หลังจากกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้ว และเมื่อ สสค. มีรายได้จากภาษีสรรพสามิตโดยตรง ก็จะคืนให้ในโอกาสต่อไป

รมว.ศธ. ได้มอบหมายให้เลขาธิการสภาการศึกษาไปจัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา เพื่อเสนอให้ สสค. ได้รับทราบว่า ศธ. ได้ดำเนินการในเรื่องใดบ้าง กรณีใดที่สำคัญที่ควรจะให้ สสค. ได้มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อน เช่น เรื่องการพัฒนาครู การเรียนรู้ภาคสังคม ฯลฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง