วันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ : สรรค์สร้างสังคมไทยเป็นสังคมแห่งการอ่าน


นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๓ และประชุมวิชาการเรื่อง "การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ : สรรค์สร้างสังคมไทยเป็นสังคมแห่งการอ่าน" จัดโดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓

รมว.ศธ. กล่าวว่า ศธ.มีเป้าหมายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ กระบวนการหนึ่งที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาคือกระบวนการอ่าน เพราะเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ดีที่สุด และสามารถสืบทอดต่อไปยังชนรุ่นหลังได้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการอ่าน รัฐบาลชุดนี้ได้กำหนดให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย ศธ.ได้ให้นโยบายห้องสมุดในสถานศึกษาต่างๆเน้นให้พัฒนาการบริการในรูปแบบ ๓ ดีคือ มีหนังสือดี บรรยากาศดี และมีบรรณารักษ์ดี

ที่ผ่านมาสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ได้ตอบสนองนโยบายส่งเสริมการอ่านด้วยดีตลอดมา ในการร่วมกับ ศธ.สร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ใน ๓ ประเด็น คือ ๑) พัฒนาคนไทยให้มีความสามารถในการอ่าน ๒) พัฒนาคนไทยให้มีนิสัยรักการอ่าน ๓) การสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการอ่านอย่างยั่งยืน และได้ตั้งเป้าหมายให้คนไทยพัฒนาความสามารถในการอ่านและการรู้หนังสือภายใน ปี ๒๕๕๕ ประชากรวัยแรงงานจะต้องรู้หนังสือในระดับที่ใช้งานได้ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๙๒.๖๔ เป็นร้อยละ ๙๙ ประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปต้องอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๙๒.๖๔ เป็นร้อยละ ๙๕ และการอ่านหนังสือของคนไทยจะต้องเพิ่มขึ้นเฉลี่ยจากปีละ ๕ เล่ม เป็น ปีละ ๑๐ เล่ม รวมถึงการเพิ่มแหล่งการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอ่าน เช่น สร้าง กศน.ตำบลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ราคาถูกของชุมชน รื้อฟื้นที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และนำมาพัฒนาเป็นแหล่งอ่านหนังสือที่มีคุณภาพ ขอความร่วมมือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีห้องสมุดสำหรับประชาชนในที่ทำการทุกแห่ง และประสานกับการรถไฟแห่งประเทศไทยให้มีโบกี้สำหรับอ่านหนังสือ นอกจากนี้ ยังมีการสร้างแรงจูงใจให้มีนิสัยรักการอ่านเช่น ส่งเสริมให้มีอาสาสมัครรักการอ่าน การลดหย่อนภาษีสำหรับผู้บริจาคหนังสือให้ห้องสมุด เป็นต้น

ในโอกาสเดียวกันนี้ รมว.ศธ.มอบโล่เกียรติคุณแก่บุคคลดีเด่นรางวัลศาสตราจารย์คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต, ผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุดจำนวน ๘ ท่าน, บุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จำนวน ๖ ท่าน และรางวัลห้องสมุดดีเด่นจำนวน ๑๗ แห่ง

ทั้งนี้ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๓ และการประชุมประจำปี เรื่องการอ่านเป็นวาระแห่งชาติ : สรรค์สร้างสังคมไทยเป็นสังคมแห่งการอ่าน ได้กำหนดจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง