วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓

เห็นชอบให้ปรับปรุงค่ายลูกเสือ ๕ แห่งให้เป็นค่ายลูกเสือต้นแบบด้านต่างๆ

ที่ประชุมได้เห็นชอบแผนฉลอง ๑๐๐ ปีการลูกเสือไทย พ.ศ.๒๕๕๔ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยแผนงานหนึ่งที่สำคัญคือ เห็นชอบให้ปรับปรุงค่ายลูกเสือ ๕ แห่งให้มีความสง่างามและเหมาะสมกับการใช้งาน รวมทั้งให้เป็นค่ายลูกเสือต้นแบบในด้านต่างๆ ดังนี้

- ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี ปรับปรุง ๔๐ ล้านบาท เพื่อรองรับการเป็นสถาบันการลูกเสือในอนาคต
- ค่ายหลวงบ้านไร่ จ.ราชบุรี ปรับปรุง ๓๐ ล้านบาท เพื่อเป็นค่ายต้นแบบในการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญ
- ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง ปรับปรุง ๙๐ ล้านบาท เพื่อเป็นต้นแบบในการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือรุ่นใหญ่
- ค่ายลูกเสือจอมทอง จ.เชียงใหม่ ปรับปรุง ๔๔ ล้านบาท เพื่อเป็นต้นแบบในการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือวิสามัญ
- ค่ายลูกเสือไผ่ล้อม จ.นครพนม ปรับปรุง ๘๕ ล้านบาท เพื่อเป็นต้นแบบในการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือสำรอง

ส่วนค่ายลูกเสืออื่นทั่วประเทศ ให้ไปสำรวจเพื่อจัดทำเป็นโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองที่ดิน เพื่อให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติโดยตรง หรืออาจให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เข้ามาช่วยปรับปรุงฟื้นฟูหรือดูแลแทนก็ได้ เพื่อไม่ให้ค่ายลูกเสือต่างๆ ถูกทิ้งร้าง สำหรับแผนงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่จะร่วมแผนฉลอง ๑๐๐ ปีการลูกเสือไทย พ.ศ.๒๕๕๔ นั้น จะจัดให้มีการแถลงข่าวในโอกาสต่อไป

เห็นชอบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลูกเสือจำนวน ๓ ฉบับ

- ร่างข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินหรือรายได้ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. .... เพื่อกำหนดให้ชัดเจนถึงเงินรายได้ของสำนักงาน การรับเงิน การเก็บรักษาเงินรายได้ การก่อหนี้ผูกพัน การจัดทำบัญชี การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินรายได้ ซึ่งเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติมีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕ ล้านบาท หากจำเป็นต้องจ่ายเกินจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

- ร่างระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. .... โดยให้มีการตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย ๓ คน อยู่ในวาระปฏิบัติงานคราวละ ๔ ปี เพื่อกำกับดูแลการตรวจสอบภายใน และประเมินระบบการควบคุมภายใน บริหารความเสี่ยงของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสำนักงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการอย่างเป็นระบบ

- ร่างข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยเข็มลูกเสือสมนาคุณ พ.ศ. .... โดยกำหนดเข็มลูกเสือสมนาคุณไว้สำหรับตอบแทนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นเพื่อบำรุงการลูกเสือเป็น ๔ ชั้น คือ

๑) ชั้นพิเศษ หน้าเสือทำด้วยทองคำประดับเพชรใต้วชิระเหนือหัวเสือ สำหรับผู้บริจาค ๓ แสนบาทขึ้นไป
๒) ชั้นที่หนึ่ง หน้าเสือทำด้วยทองคำ สำหรับผู้บริจาค ๒ แสนบาทขึ้นไป
๓) ชั้นที่สอง หน้าเสือทำด้วยนาค สำหรับผู้บริจาค ๑ แสนบาทขึ้นไป
๔) ชั้นที่สาม หน้าเสือทำด้วยเงิน สำหรับผู้บริจาค ๕ หมื่นบาทขึ้นไป

รมว.ศธ.กล่าวด้วยว่า ช่วง ๒ ปีที่ผ่านมาไม่มีการประชุมสภาลูกเสือไทย เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ทางการเมือง ที่ประชุมจึงเห็นว่าควรจัดให้มีการประชุมสภาลูกเสือไทยในเดือนมกราคม ๒๕๕๔ โดยเชิญนายกรัฐมนตรี ในฐานะนายกสภาลูกเสือไทย เข้าร่วมประชุมด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง