วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553

โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครูทั้งระบบ

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมโครงการศึกษาวิจัยแนวทางการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครูทั้งระบบ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ดำเนินการศึกษาวิจัยโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องนิทรรศการ โซนบี ศูนย์การประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

รมว.ศธ.กล่าวในพิธีเปิดมีใจความตอนหนึ่งว่า ศธ.จะพัฒนาการใช้ครูให้ตรงกับการเรียนการสอนของนักเรียน เพื่อเพิ่มคุณภาพทางการศึกษาให้ได้ เพราะในช่วง ๒๐ ปีที่ผ่านมา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังอยู่ในระดับที่ไม่น่าพึงพอใจ ศธ.จึงมีความจำเป็นจะต้องเร่งพัฒนาครู เพราะครูเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเพิ่มคุณภาพทางการศึกษา โดยจะเร่งพัฒนาครูทั้งระบบ ครูสอนภาษาอังกฤษ ดึงผู้ที่เรียนจบสาขาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี มาเป็นครู โดยให้ทุนศึกษา ๒ ปี ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในปี ๒๕๕๔ ในปีแห่งคุณภาพ

รมว.ศธ.กล่าวแสดงความเชื่อมั่นว่า ครูไม่ได้ต้องการเงินซึ่งเป็นความต้องการพื้นฐานเพียงอย่างเดียว แต่ครูต้องการเกียรติยศของความเป็นครูเพื่อจูงใจให้ครูได้ทำงานอย่างสมศักดิ์ศรี อย่างไรก็ตาม ครูก็จะต้องมีชีวิตอย่างครู ที่ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และทำหน้าที่ความเป็นครูด้วยความภาคภูมิใจ การวิจัยครั้งนี้ รมว.ศธ.ขอให้ช่วยคิดหาวิธีการส่งเสริมการรวมกลุ่มของครู การสร้างสถาบันครูให้มีความเข้มแข็งและมีมาตรฐานในวิชาชีพที่ช่วยส่งเสริมเกียรติยศของครู โดยมีความคาดหวังจากการวิจัย ๓ ประการ ดังนี้ ๑ การศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการพัฒนาสวัสดิการของครู ๒.การศึกษาเกี่ยวกับสวัสดิภาพครู ๓.การส่งเสริมความมั่นคงของครู

โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครูทั้งระบบ เป็นโครงการที่ สกสค.ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และทีมงานวิจัยมหาวิทยาลัยภาคี ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพในการจัดทำข้อมูลเพื่อให้ครูมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งประเมินแนวทางการจัดระบบสวัสดิการในปัจจุบันเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จโดยได้เชิญครูจาก ๑๔ จังหวัดภาคใต้ มาร่วมให้ข้อมูลเชิงระบบ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดสวัสดิการที่เหมาะสม สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งศึกษารวบรวมระบบสวัสดิการครูในปัจจุบัน และความต้องการสวัสดิการของครูพร้อมจัดกลุ่มความต้องการได้อย่างถูกต้องชัดเจน และเมื่อรวบรวมเสร็จเรียบร้อยแล้ว สกสค.จะนำวิธีการและข้อมูลเป็นแนวทางในการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบสวัสดิการ เพื่อยกระดับชีวิตครูอย่างเป็นระบบ โดยโครงการศึกษาวิจัยได้ดำเนินการเก็บข้อมูลมาแล้ว ๔ ครั้ง ได้แก่ ที่ จ.สุพรรณบุรี อุบลราชธานี เชียงใหม่ และกรุงเทพมหานคร ตามลำดับ

นอกจากนี้ รมว.ศธ.ได้เป็นประธานเปิดโครงการรินน้ำใจช่วยเหลือครูผู้ประสบภัยน้ำท่วม และมอบเงินช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ จำนวน ๓,๐๐๐ คนๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการตามนโยบายหลักข้อ ๗ ของ ศธ. คือการสร้างขวัญกำลังใจครู เพื่อแสดงความร่วมมือที่จะสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้ประกอบวิชาชีพครูทั่วประเทศ สร้างพลังความรัก ความสามัคคี และเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพเดียวกัน

รมว.ศธ.กล่าวว่า เมื่อเกิดอุทกภัยก็ได้สั่งการให้ส่วนราชการใน ศธ.และหน่วยงานในกำกับ รวมพลังเพื่อช่วยเหลือนักเรียน ครู และสถานศึกษา ตั้งแต่ในระยะเร่งด่วนและภายหลังน้ำลด ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยต่างๆได้ตั้งหน่วยบรรเทาทุกข์และจัดหาอาหารให้กับผู้ประสบภัย จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลรักษาในชุมชน อาชีวศึกษาจัดสุขาลอยน้ำ เรือท้องแบน และออกหน่วย Fix IT Center ซ่อมสร้าง อุปกรณ์ไฟฟ้า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ที่ได้รับความเสียหาย สพฐ.ดูแลนักเรียนและครูในสถานศึกษา โดยได้จัดงบประมาณเร่งด่วนให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อช่วยเหลือครูและสถานศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำลูกเสือร่วมเก็บกวาด ทำความสะอาดสถานศึกษา สช.จัดช่างเสริมสวยมาตัดผม เพื่อคลายความตึงเครียด รวมทั้ง กศน. สกสค. และคุรุสภา ได้ร่วมมือกับ ศธ.อย่างจริง โดยเดินทางออกไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนและสถานศึกษาที่ถูกน้ำท่วมในทุกภูมิภาค ซึ่ง รมว.ศธ.เชื่อว่า พลังของน้ำใจและความช่วยเหลือกัน ไม่ทอดทิ้งกัน จะเป็นพลังในการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง