วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การประชุมสัมมนา การมัธยมศึกษาแห่งศตวรรษที่ ๒๑


โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ - นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการบริหารจัดการมัธยมศึกษาแห่งศตวรรษที่ ๒๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยมีผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุมจำนวน ๒,๕๐๐ คน

รมว.ศธ.กล่าวว่า ขณะนี้ถือเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านการจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งเน้นไปที่คุณภาพการศึกษา จึงต้องการมาทำความเข้าใจที่จะต้องร่วมมือกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓ ฉบับ คือ กฎหมายที่เกี่ยวกับสภาการศึกษา ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ และระเบียบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้เกิดความคล่องตัว
และช่วงเวลาที่จะเปลี่ยนผ่านต่อไปคือ การศึกษาในทศวรรษหน้าหรือปี ๒๐๑๑-๒๐๒๐ ที่จำเป็นจะต้องขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาให้ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ภายในปี พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑ เพื่อเน้นไปที่คุณภาพของผู้เรียน เพราะช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยยังมีคุณภาพการศึกษาอยู่ในอันดับที่ไม่น่าพอใจ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนยังอยู่ในระดับที่ต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลสอบ O-Net ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาของนักเรียนทั่วประเทศไม่เกินครึ่ง ยกเว้นภาษาไทยเท่านั้น ดังนั้น ศธ.จึงกล้าที่ประกาศการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองอย่างจริงจัง และหวังที่จะให้ทุกคนร่วมกันจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดชีวิต โดยให้ผู้เรียนได้รับโอกาส ความเสมอภาค และให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนรวมในการจัดการศึกษา

ในปีที่ผ่านมา ศธ.มีการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้เป็นจุดเปลี่ยนประเทศไทย และในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านต่อไปคือ ปี ๒๕๕๔ จะเป็นปีแห่งความภาคภูมิใจของครูเป็นพิเศษ ที่ได้ร่วมถวายพระราชสมัญญา "พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยจะใช้วโรกาสนี้จัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติอาชีพครูครั้งสำคัญ พร้อมทั้งจะมีการจัดตั้ง “กองทุนครูของแผ่นดิน” โดยในวันที่ ๑๕-๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ จะมีจัดกิจกรรมระดมทุนขอรับบริจาคเงินทางสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ เพื่อนำเงินที่ขอรับบริจาคไปจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

นอกจากนี้ในปี ๒๕๕๔ จะถือว่าเป็น "ปีทองของครู" โดยจะผลักดันเรื่องความก้าวหน้า ศักดิ์ศรี และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของครูให้สำเร็จเป็นรูปธรรม เช่น แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างเงินเดือนครูให้เท่าเทียมข้าราชการอื่นที่ปรับมาแล้ว ๒ ครั้ง หรือการประเมินวิทยฐานะครูที่จะต้องสะท้อนคุณภาพของผู้เรียน หรือการเพิ่มเงินเดือนขั้นต่ำของครูบรรจุใหม่ ในปี ๒๕๕๔ จึงจะเป็นปีที่เราต้องประสานงานการศึกษาทั้งระบบ ทั้งการผลิตและพัฒนาครู การคืนครูสู่ห้องเรียน รวมทั้งคืน ผอ.กลับโรงเรียน รวมทั้งจะพัฒนาระบบค่าตอบแทนครู ให้ครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริงด้วย

ในฐานะผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จะต้องเป็นผู้ประสานงาน เป็นพี่เลี้ยงผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้เป็นทัพขุนพลที่นำพาการศึกษาไปสู่ความสำเร็จ จะต้องเปลี่ยนแปลงจากการรวมอำนาจเป็นการกระจายอำนาจไปยังสถานศึกษาให้มากขึ้น นอกจากนี้จะต้องบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้น ซึ่งปีนี้ได้เริ่มต้นแล้วกับนโยบายการรับนักเรียนที่จะไม่ให้มีการฝากเด็กอย่างเด็ดขาด อีกประการที่สำคัญคือ การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการศึกษา ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้บริหารโรงเรียนต้องให้ความสำคัญ เพราะจะเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียนที่สามารถสื่อสารกันได้ตลอดเวลา

รมว.ศธ.กล่าวด้วยว่า ความตั้งใจที่จะเดินทางมาพบในครั้งนี้ เพราะถือว่าผู้บริหารโรงเรียนทุกท่านเป็นความหวังในการปฏิรูปการศึกษา ต้องการให้บริหารจัดการที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ จึงหวังว่าจะเกิดความร่วมมือให้การปฏิรูปการศึกษาประสบความสำเร็จตามเป้าหมายต่อไป.

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง