วันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ "ปีคุณภาพครู" เดือนมกราคม ๒๕๕๔
๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ ได้กำหนดการจัดกิจกรรม “ประกาศคุณภาพครูไทยในทศวรรษหน้า” โดยจะเชิญนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ณ อาคารชาเรนเจอร์ เมืองทองธานี มีเป้าหมายผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๕,๐๐๐ คน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จะประกาศคุณภาพครูในทุกด้าน ได้แก่ การผลิตครู การใช้ครู การพัฒนาครู การพัฒนาระบบค่าตอบแทนของครู การให้ขวัญและกำลังใจ และการประเมินวิทยฐานะ โดยเน้นผลงานของนักเรียนและมาตรฐานวิชาชีพครู ตลอดจนการแก้ปัญหาหนี้สินครู ซึ่งจะมีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนในแต่ละด้าน

๑๕-๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ จะมีจัดกิจกรรมระดมทุนขอรับบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนประเดิมสำหรับกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา หรือ “กองทุนครูของแผ่นดิน” ทางสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ โดยที่ประชุมให้แต่ละองค์กรหลักไปคิดการจัดกิจกรรมให้ให้สอดคล้องกับครูขององค์กรหลักนั้นๆ และให้ประชาชนทราบว่าเงินที่ขอรับบริจาคเพื่อนำไปจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา นอกจากนี้เพื่อส่งเสริมครูในถิ่นทุรกันดาร ครูใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครูในพื้นที่เสี่ยงภัย ครูเก่ง ครูเพื่อศิษย์ รวมทั้งเพื่อมอบรางวัลให้ครูที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยจะจัดทำเป็นเหรียญทองคำที่มีค่าด้วย

เป้าหมายตัวชี้วัดการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

สำนักบูรณาการและบริหารยุทธศาสตร์ของ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เสนอเป้าหมายตัวชี้วัดการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ดังนี้

๑) การยกระดับคุณภาพการศึกษา มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ ๔
๒) การพัฒนาอิสลามศึกษา มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๕ และส่งเสริมให้นักเรียนใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการเรียนรู้ภาษาไทย อ่านคล่อง เขียนคล่อง เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๐
๓) การสนับสนุนโรงเรียนเอกชน มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลโรงเรียนเอกชน การจัดตั้งสำนักงานการศึกษาเอกชนระดับอำเภอและในระดับจังหวัดใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะ รวมถึงการจัดตั้งปอเนาะต้นแบบทั้งสิ้น ๔๘ แห่ง เพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตและมุสลิมศึกษาแบบดั้งเดิม
๔) การศึกษาเพื่อเสริมสร้างอาชีพ มอบให้ สช. วิทยาลัยชุมชน กศน. ให้ปรับรูปแบบบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนทุกระดับให้มีการสอดแทรกความรู้การสร้างอาชีพด้วย
๕) ปรับระบบการบริหารจัดการ โดยเน้นการกระจายอำนาจสู่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้มากขึ้น

ทั้งนี้ รมว.ศธ.ได้มอบให้นโยบายว่า ควรจะต้องเน้นยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษาใน ๓ เรื่อง คือ โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ต้องดำเนินการเป็นไปได้จริง และต่อยอดการเป็นมหาวิทยาลัยอิสลามให้เกิดขึ้น

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ปี ๒๕๕๓

สพฐ. ได้รายงานผลการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวว่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีผลประเมินต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน ครู สถานศึกษา ให้ผ่านเกณฑ์ประเมินภายนอก เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็ง โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ใช้งบประมาณจำนวน ๖๕๙ ล้านบาท เพื่อพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน ๒,๙๓๐ โรงเรียน

สำหรับปัญหาที่พบ คือ สถานศึกษาเหล่านี้ขาดความพร้อมหลายด้าน ทั้งในด้านการยกระดับ ข้อมูลพื้นฐานยังมีความคลาดเคลื่อน การประสานงานตามแผนและความร่วมมือของเขตพื้นที่ไปยังสถานศึกษาไม่คล่องตัว ขาดทักษะประสบการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้าง

แนวทางแก้ไข ควรจะต้องมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการจัดทำคู่มือดำเนินโครงการ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานแสดงแผนงาน/แผนเงินแต่ละช่วงเวลา จัดทำข้อตกลงการดำเนินงาน โดยมีผู้รับผิดชอบหรือเจ้าภาพดำเนินงานชัดเจน มีการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเพิ่มช่องทางเผยแพร่ข้อมูลให้มากขึ้น โดยกระตุ้นให้มีการรายงานการปฏิบัติงาน/เงิน ทุก ๖ เดือน พร้อมทั้งมีการพัฒนาระบบการกำกับ ติดตามประเมินผล เฝ้าระวังแบบออนไลน์ ตลอดจนควรมีการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะๆ ทอย่างต่อเนื่องด้วย

รมว.ศธ. ได้เน้นย้ำว่าโรงเรียนที่จะดำเนินการตามโครงการจะต้องเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพและผ่านการประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รวมทั้งจะต้องมีจำนวนนักเรียนตาม School Mapping มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นไปข้างหน้าอีก ๓ ปี และโรงเรียนต้องมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีคุณภาพของชุมชนต่อไป

งานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๔

ศธ.จะจัดให้มีการแถลงข่าวการจัดงานวันเด็กประจำปี ๒๕๕๔ ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๔ ที่ห้อง Theatre ศธ. โดยในวันเดียวกันนั้นตนจะนำคณะนักเรียนถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้เด็กไทยมีจิตสำนึกต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔ จะนำตัวแทนนักเรียนและเยาวชนไทยเข้าพบและรับฟังโอวาทจากนายกรัฐมนตรีด้วย

รมว.ศธ. กล่าวด้วยว่า การจัดกิจกรรมงานวันเด็กปีหน้า ควรจะต้องแสดงทรรศนะให้เห็นภาพเด็กและเยาวชนที่ชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาส เด็กเร่ร่อน หรือมีกิจกรรมนิทรรศการที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการของ ศธ. ที่สามารถจัดการศึกษาให้เด็กเก่ง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น หรือกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างให้เด็กมีวินัย ใฝ่รู้ สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อประโยชน์ของการศึกษา รวมทั้งการที่เด็กไทยเกิดการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๔ ศธ. จะจัดกิจกรรมหลัก ที่สนามเสือป่า ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่สำหรับเด็กไทยด้วย

รมว.ศธ. ได้กล่าวเชิญชวนให้หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และสถานศึกษาทุกแห่ง ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็ก เพื่อสอดรับกับเป้าหมายของ ศธ. ที่ได้ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน และการพัฒนาเด็กไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง