วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2553

MOU นำนโยบายลงสู่การปฏิบัติ


คณะอนุกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (กนป.) ด้านการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนำนโยบายลงสู่การปฏิบัติ คาด 4 เดือนเห็นผล

คุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ประธานอนุกรรมการ กนป. ด้านการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ กล่าวว่า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ทำขึ้น ระหว่างคณะอนุกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ด้านการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการศึกษาด้านการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ เพื่อให้ประชาชนทุกคน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ผู้บกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา ชนต่างวัฒนธรรม กำลังแรงงานและผู้สูงอายุ มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและเรียนรู้ ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องตลอดชีวิต

ประธานคณะอนุกรรมฯ กล่าวอีกว่า ประเด็นสำคัญของข้อตกลงเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย ศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชน โดยคาดหมายว่า 4 เดือนหลังจากนี้จะได้ผล เป้าหมายเพื่อให้คนไทยทุกคนมีโอกาสและสามารถเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพไม่น้อยกว่า 12 ปี อย่างเท่าเทียมเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยตั้งเป้าจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยช่วงอายุ 15 – 57 ปี เป็น 12 ปี ในปี 2561 พร้อมกันนี้ได้กำหนดให้อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาทุกสังกัดเป็น 0 โดยคาดหมายว่า 4 เดือนหลังจากนี้ จะได้เห็นผลการวิจัย

“ระบบการศึกษาไทยได้พยายามจัดการศึกษาขยายโอกาสอย่างกว้าง แต่ต้องยอมรับว่ามีเด็ก และเยาวชนจำนวนหนึ่งที่ไม่สามารถเรียนได้จบตามการศึกษาภาคบังคับ บางคนก็ตกหล่อนในระดับประถม บางคนก็ตกหล่นในระดับมัธยม และน่าเป็นห่วงที่สภาพสังคมทำให้เด็กจำนวนมากเริ่มตกหล่นในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย นอกจากนี้ประชากรในวัยแรงงานของประเทศเราเสียเปรียบเพราะประชากรวัยแรงงานส่วนใหญ่จบไม่ถึงมัธยมปลายเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ถือว่าการศึกษาของแรงงานต่ำมาก จะต้องมีการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามอัธยาศัยมากขึ้นซึ่งเป็นระบบที่สำคัญที่สุด จุดนี้ที่จะทำให้ประเทศไทยมีประชากรที่มีความเป็นพลเมืองอย่างสมบูรณ์ ” คุณหญิงกษมา กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง