วันเสาร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2554

การจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มด้อยโอกาส

นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อกำหนดแผนการดำเนินโครงการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มด้อยโอกาส เมื่อวันที่ ๕ ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มด้อยโอกาส Reaching the Unreached : ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และการศึกษาเพื่อป้องกันเอชไอวี/เอดส์ ของประเทศไทย เพื่อหารือและกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการร่วมกัน ทั้งนี้ควรมีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานทั้งสองโครงการ โดยมีคณะทำงานย่อยที่สอดแทรกเพื่อดูแลเฉพาะในโครงการ การเรียนรู้ชุมชน และโครงการการศึกษาเพื่อป้องกันเอดส์และเอชไอวี ซึ่งคณะกรรมการจะมีหน้าที่รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อที่ประชุมต่อไป นอกจากนี้คณะทำงานต้องมีการศึกษาโครงการที่ประสบความสำเร็จโดยเลือกโครงการขึ้นมาเป็นโครงการนำร่องเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมระดับภูมิภาค ซึ่งพิจารณาจากโครงการที่มีอยู่เดิม หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาเพื่อตอบสนองกับวัตถุประสงค์ของโครงการได้

“นอกจากนี้ ควรมีการลงพื้นที่เพื่อสำรวจ หรือศึกษาวิธีการดำเนินโครงการจากประเทศสมาชิกในกลุ่มของซีมีโอและอาเซียน เพื่อนำวิธีการจากประเทศสมาชิกมาจัดการแก้ไขปัญหาและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินการระหว่างกัน ก่อนที่ประเทศสมาชิกจะนำเสนอโครงการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มด้อยโอกาสผ่านเวทีสัมมนาระดับภูมิภาค และสิ่งสำคัญของการดำเนินโครงการต้องเกิดจากการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันคิดนวัตกรรมในการสร้างโอกาสให้กลุ่มเด็กด้อยโอกาส โดยเฉพาะโอกาสทางการศึกษาโดยการสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชน โดยความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเป้าหมายคือการสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่มีการบูรณาการร่วมกันให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันเอดส์ โดยมีเจ้าภาพหลักในการดำเนินการคือกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องร่วมกันดูแล สร้างโอกาส รวมทั้งการให้คำปรึกษาสำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อเอดส์” รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง