วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2554

เผยมติคณะรัฐมนตรี ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔

เห็นชอบมาตรการภาษีสำหรับเงินบริจาคเข้ากองทุนครูของแผ่นดิน

รมว.ศธ.กล่าวว่า ครม.เห็นชอบมาตรการภาษีสำหรับเงินบริจาคเข้ากองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา หรือ "กองทุนครูของแผ่นดิน" ที่ ศธ.จัดตั้งขึ้น เพื่อจูงใจให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการระดมทุนเข้ากองทุนฯ และเพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการศึกษา รวมถึงเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "พระผู้ซึ่งเป็นครูแห่งแผ่นดิน" กระทรวงการคลังเห็นควรกำหนดให้ผู้บริจาคเงินเข้ากองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่ ศธ.จัดตั้งขึ้น ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีภายใต้หลักการและแนวทางการปรับปรุงกฎหมายดังนี้

หลักการ กรณีบุคคลธรรมดาที่มีการบริจาคเงินเข้ากองทุนฯ สามารถนำมาหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีได้ ๒ เท่า แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาตามโครงการที่ ศธ.ให้ความเห็นชอบแล้วต้องไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของเงินได้สุทธิ กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีการบริจาคเงินเข้ากองทุนฯ มีสิทธินำรายจ่ายดังกล่าวมาเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีได้ ๒ เท่า แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา และรายจ่ายในการจัดสร้างและบำรุงรักษาสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของเอกชนที่เปิดให้ประชาชนใช้เป็นการทั่วไปโดยไม่เก็บค่าบริการทั่วไป หรือสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของทางราชการแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของกำไรสุทธิ หากกองทุนฯ ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อของกองทุนฯ ในภายหลังให้ผู้บริจาคยังคงได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นชื่อใหม่แล้ว

แนวทางการปรับปรุงกฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามหลักการข้างต้น จะต้องมีการดำเนินการโดยการตราพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่…) พ.ศ. …. ซึ่งคาดว่าจะทำให้สามารถระดมทุนประเดิมสำหรับการจัดตั้งกองทุนฯ ด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งยังช่วยส่งเสริมให้ครูมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู มุ่งมั่นพัฒนาตนเองโดยแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อย่างไรก็ตามมาตรการนี้อาจมีผลกระทบต่อรายได้การจัดเก็บภาษีเพียงเล็กน้อย แต่จะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้การศึกษาของชาติทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศ และเป็นการประหยัดงบประมาณอีกทางหนึ่ง


--------------------------------------------------------------------------------

รับทราบแผนดำเนินงานมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา

ครม.รับทราบแผนการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษาขององค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สาระสำคัญของเรื่อง ศธ.รายงานว่า ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (๗ กันยายน ๒๕๕๓) แล้ว โดยแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา ประกอบด้วยกระทรวง กรม และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง และได้มีการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีแผนการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันฯ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๐ หน่วยงาน ดังนี้

แผนการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันฯ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

แผนการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันฯ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

แผนการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันฯ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

แผนการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันฯ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

แผนการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันฯ กองบัญชาการตำรวจนครบาล

แผนการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันฯ กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี กองบัญชาการตำรวจนครบาล

แผนการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันฯ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

แผนการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันฯ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

แผนการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันฯ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก และเยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แผนการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันฯ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

แผนการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันฯ ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

แผนการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันฯ กรมประชาสัมพันธ์

แผนการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันฯ กองบังคับการปราบปราม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แผนการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันฯ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

แผนการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันฯ กระทรวงแรงงาน

แผนการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

แผนการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันฯ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

แผนการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันฯ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง