วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2554

ความร่วมมือด้านการศึกษาระดับทวิภาคี

นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหารือความร่วมมือด้านการศึกษาในกรอบทวิภาคีของกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ ได้หารือ ติดตามผลการดำเนินงานและกำหนดแนวทางการดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษาในกรอบทวิภาคีของกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด ๑๑ ประเทศ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย บรูไนดารุสซาราม สปป.ลาว เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย กัมพูชา พม่า และติมอร์-เลสเต โดยที่ผ่านมาประเทศไทยและสมาชิกได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ทั้งนี้ในวันที่ ๑๙-๒oมกราคม ๒๕๕๔ ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการประชุมความร่วมมือภายใต้กรอบ CSEP (Civil Service Exchange Programme) ครั้งที่ ๑o ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะใช้เวทีนี้ในการหารือกับประเทศสิงคโปร์ในความร่วมมือทางการศึกษาในรูปแบบทวิภาคี อีกทั้งหารือเพื่อจัดทำบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาไทย-สิงคโปร์ ซึ่งยกเลิกไปเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการศึกษา ระหว่างประเทศไทย และประเทศบรูไนดารุสซาราม ครั้งที่ ๑ ในเดือน มีนาคม ๒๕๕๔ หลังจากที่ทั้งสองประเทศได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านการศึกษาระหว่างกันเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ ซึ่งครอบคลุมความร่วมมือทางการศึกษาในทุกมิติ ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการของประเทศมาเลเซียเสนอเป็นเจ้าภาพการจัดแข่งขันกีฬาระหว่างเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาประเทศไทย และมาเลเซีย เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งประเทศไทยจะส่งคณะทำงานเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ โดยจัดขึ้นในช่วงเดือน มิถุนยาน ๒๕๕๔ นี้

“ทั้งนี้ องค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ต้องร่วมกันพิจารณาภารกิจต่างๆที่กำลังดำเนินการตามความร่วมมือกรอบทวิภาคี ให้มีความถูกต้อง และเพิ่มเติมข้อมูลกิจกรรมต่างๆให้ครอบคลุม ในขณะเดียวกัน ต้องยืนยันในโครงการเดิมๆที่ได้ร่วมมือไปแล้ว ทั้งนี้ต้องคิดสร้างกิจกรรมหรือโครงการใหม่เพื่อเสนอต่อที่ประชุมระดับทวิภาคี เพื่อให้ความร่วมมือนั้นเกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างแท้จริง ” รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง