วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

นโยบายเร่งด่วน 10 โครงการ ปี 2555

นายไชยยศ จิรเมธากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงผลการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (กนป.) เมื่อเร็วนี้ ๆ ว่า ที่ประชุมเห็นชอบตามร่างกรอบงบประมาณขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (2552-2561) ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) นำเสนอ โดยมีนโยบายเร่งด่วน 10 โครงการ ที่จะดำเนินการในปี 2555 ใช้งบประมาณ 25,000 ล้านบาท เตรียมนำเสนอ กนป. ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานต่อไป

โดยนโยบายเร่งด่วน 10 โครงการ ที่จะต้องดำเนินการในปี 2555 คือ
1.การพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะดำเนินการให้เป็นวาระแห่งชาติ
2.การปรับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 70 : 30
3.การพัฒนาทักษะครูด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้ครอบคลุมครูทุกระดับ/ประเภท ทั้งครูอาชีวศึกษา ครูทางเลือก ครูนอกระบบ และครูของครู
4.การเร่งรัดผลิตครูพันธุ์ใหม่ โดยให้มีการสรรหาและคัดกรองคนที่มีจิตวิญญาณครู เลือกคนดี คนเก่ง ที่อยากเป็นครู นำมาพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ
5.เร่งผลิตครูสาขาขาดแคลนและครูวิชาชีพด้วยวิธีการที่หลากหลาย เชิญชวนนักเรียนที่เรียนในต่างประเทศมาเป็นครู โดยมีมาตรการจูงใจทางการเงิน และสนับสนุนบุคลากรภาคอุตสาหกรรมมาเป็นครูด้วย
6.การสนับสนุนโรงเรียนดีประจำตำบล อำเภอ จังหวัด พัฒนาคุณภาพด้วยระบบเครือข่าย โรงเรียนคู่พัฒนา สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทมากขึ้น
7. การให้มี MOU ระหว่างผู้บริหาร ครู เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนที่หลากหลาย
8. การเพิ่มประสิทธิภาพและความสูญเปล่าโรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่ การควบรวม การปรับปรุงประสิทธิภาพ โดยจัดทำแผนที่ตั้งสถานศึกษา (school mapping) และแผนดำเนินงานแบบขั้นบันได
9. การขยายการจัดอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สู่กลุ่มประชากรวัยแรงงาน ผู้สูงอายุ และสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาวิชาชีพชั้นสูงระดับปฏิบัติการ โดยในแต่ละโครงการจะมีโครงการย่อยซึ่งกำลังให้ สกศ. ไปพิจารณาว่ามีโครงการใดซ้ำซ้อนกับงบประจำบ้างและ
10. การสร้างโอกาสการเข้าถึงมาตรฐานการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (3Ns) โดยเชื่อมโยงการพัฒนาระบบเครือข่ายใยแก้วนำแสงความเร็วสูง (Uninet) ให้เข้าถึงทุกโรงเรียนและชุมชน รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการศึกษาที่มีมาตรฐานทั้งระดับชาติ และระดับสถานศึกษา และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ส่วนการปรับระบบการจัดสรรงบประมาณ ที่เน้นอุปสงค์หรือผู้เรียน (demand side) นั้น ได้ให้ สกศ. ไปทำการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา แล้วนำผลที่ได้มาพิจารณาว่าควรจะจัดสรรงบอย่างไร สำหรับงบฯ ปี 2555 นั้น คาดใช้ประมาณ 25,000 ล้านบาท

ที่มา - ASTVผู้จัดการออนไลน์

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง