วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของประเทศไทย

คณะกรรมาธิการการสาธารณะสุข วุฒิสภา ร่วมกับองค์การสมาชิกรัฐสภาแห่งเอเชียด้านประชากรและการพัฒนา (AFPPD) จัดสัมมนาเรื่อง “เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของประเทศไทย (Millennium Development Goals – MDGs)” ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2

นางสุทธศรี วงษ์สมาน รองเลขาธิการสภาการศึกษา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ : ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา”กล่าวในการประชุมว่า ปัจจุบันจะพบว่าระบบการศึกษาของไทยนั้นมีปัญหาตั้งแต่ตัวผู้เรียน ครู/อาจารย์บางสาขาขาดแคลน สถานศึกษาและการบริหารจัดการขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ฉะนั้นการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว จึงได้มีนโยบายและยุทธศาสตร์ใน 4 ใหม่ คือ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ การพัฒนาครูยุคใหม่ สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่ และการบริหารจัดการใหม่

รองเลขาธิการ สกศ. กล่าวต่อไปว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในฐานะหน่วยนโยบายและแผนการศึกษาชาติจึงได้จัดทำนโยบายการศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางอันได้แก่
1.รัฐบาลต้องทบทวนแนวทางการจัดการศึกษาที่จำกัดสิทธิและผลักดันผู้เรียนที่ด้อยโอกาสและมีความต้องการพิเศษออกจากระบบการศึกษา
2.ปรับบทบาทกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นหน่วยอำนวยการ (Facilitator) และกระจายอำนาจให้หน่วยงานต่างๆ และชุมชนมีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษา
3.บูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเชิงสหวิชาชีพ
4.ประสานข้อมูลระบบข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการดำเนินงานขยายโอกาสทางการศึกษา
5.จัดให้มีระบบคัดกรอง ระบบเฝ้าระวัง ระบบดูแลช่วยเหลือ และระบบแนะแนวให้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง
6.จัดให้มีระบบการศึกษาคู่ขนานเพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้เรียนที่ไม่สามารถเข้าเรียนในระบบการศึกษาปกติ มีลู่ทาง (Track) ใหม่ในการเรียนรู้
7.เร่งสร้างแรงจูงใจและค่านิยมที่ดีในการเรียนสายวิชาชีพ โดยแก้ปัญหาเรื่องความรุนแรงและปูพื้นฐานการทำงานและส่งเสริมอาชีพในทุกระดับการศึกษา
8.ปรับปรุงหลักสูตร วิธีการวัดและประเมินผลผู้เรียน รวมทั้งการเทียบโอนผลการศึกษาและเรียนรู้ให้เอื้อต่อผู้เรียนที่ด้อยโอกาสและมีความต้องการพิเศษ
9.ปรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและเกณฑ์การประเมินผลงานของครู/อาจารย์และผู้บริหาร
10.ปรับแนวทาง เกณฑ์ในการจัดสรร การระดม การใช้ทรัพยากรให้ผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงการศึกษาและเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
11.พิจารณาจัดระบบบัตรทองเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส

“เรื่องเร่งด่วนที่กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการในปีงบประมาณ 2554-2555 ได้แก่ การพัฒนาให้ครูและผู้เรียนมีทักษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การปรับหลักสูตรการเรียนการสอน เร่งรัดผลิตครูพันธุ์ใหม่และพัฒนาสถาบันผลิตครู จัดให้มีโรงเรียนดีประจำตำบล เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ การจัดระบบคูปองการศึกษา เป็นต้น การศึกษาจะประสบความสำเร็จได้จะต้องอาศัยทุกภาคส่วนในสังคมร่วมมือกัน เพื่อพัฒนาให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพต่อไป” นางสุทธศรี กล่าวในตอนท้าย

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง