วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

การศึกษาในระบบเริ่มล้มเหลว


สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ร่วมกับ เครือข่ายการศึกษาทางเลือกภาคเหนือ จัดเวทีเชิงนโยบายความร่วมมือการศึกษาทางเลือกในยุคปฏิรูปการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา จ.เชียงใหม่ ชี้การศึกษาในระบบเริ่มล้มเหลว เด็กเรียนจบปริญญาตรี โท เอก มากกว่าครึ่งไม่ได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้

นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล รองเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า นโยบายของการจัดการศึกษาในช่วงปี 2554 - 2561 เน้น 4 เรื่องคือ กระบวนการเรียนรู้ใหม่ ครูยุคใหม่ แหล่งการเรียนรู้ การบริหารจัดการใหม่ กระบวนการเรียนรู้ใหม่ การจัดการศึกษาทางเลือกจะต้องมีการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมมากขึ้น ครูยุคใหม่ สอนในเรื่องแนวคิดการจัดการศึกษาทางเลือก การบริหารจัดการใหม่ การยกระดับโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ งบประมาณ ผู้จัดการศึกษาทางเลือกควรที่จะนำเสนองบประมาณเพื่อให้เข้าสู่แผนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง และต้องหาคานงัดในเรื่องการจัดการศึกษาทางเลือกให้ชัดเจนถ้าต้องการให้การศึกษาทางเลือกเป็นวาระแห่งชาติ

พระถนอมสิงห์ สุโกสโล มูลนิธิหยดธรรม กล่าวว่า ปัจจุบันลูกคนมีเงินและคนชั้นกลางเริ่มเข้าหาการศึกษาทางเลือกมากขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าการศึกษาในระบบเริ่มล้มเหลว การศึกษาสอนให้คนยึดติดกับใบปริญญาจะเห็นว่าคนที่เรียนสูงไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ไม่รู้ว่าจะจัดการกับชีวิตตนเองอย่างไร ช่วยตัวเองทางจิตวิญญาณไม่ได้ เมื่อผิดหวังก็ฆ่าตัวตาย การศึกษาไทยพลาด โดยเฉพาะเรื่องของคุณธรรม แม้แต่ในการศึกษาของสงฆ์ ก็ยังมีการโกงสอบนักธรรม เราตามระบบการศึกษาของต่างชาติมากเกินไป เด็กที่เรียนจบปริญญาตรี โท เอก มากกว่าครึ่งที่ไม่ได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ จึงเป็นสาเหตุให้คนชั้นกลาง และคนที่มีฐานะเริ่มปฏิเสธการศึกษาในระบบมากขึ้น

นายชัชวาล ทองดีเลิศ เลขาธิการสภาการศึกษาทางเลือก กล่าวว่า สภาการศึกษาทางเลือกจัดทำข้อเสนอต่อการจัดการศึกษาในสังคมไทย ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเรียนรู้เชิงรุก เชื่อมโยงประสบการณ์ของการศึกษาทางเลือกสู่การเรียนรู้ของสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาทุกรูปแบบ การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองของสังคมไทยต้องนำไปสู่การทำความเข้าใจกันใหม่ถึงความหมายที่แท้จริงของการศึกษาเรียนรู้ เพื่อนำการศึกษาไทยไปสู่การสร้างปัญญา พัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และสอดคล้องกับธรรมชาติ และศักยภาพในการเรียนรู้ของมนุษย์

“ปัจจัยสำคัญ คือ การนำปรัชญา วิธีการและประสบการณ์ของการศึกษาทางเลือกเข้าไปประยุกต์ใช้เชิงรุกในสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาอื่น ๆ ทุกรูปแบบ เพื่อจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับตัวผู้เรียนตามความแตกต่างของแต่ละคน เปิดโอกาสสร้างทางเลือกที่หลากหลายของการศึกษาเรียนรู้ที่ทำให้คนค้นพบตนเอง” นายชัชวาลกล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง