วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

การแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ อาคารราชวัลลภ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ป.ป.ส.) ดำเนินโครงการสำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ “รั้วโรงเรียน” อันได้แก่ โครงการสานสายใยครอบครัว โครงการบ้านหลังเรียน และโครงการเด็กอาชีวะสู่อนาคตสดใส ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงได้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และได้รับการติดตามดูแลที่ดีจากครอบครัวและสถานศึกษา ทั้งนี้ โครงการสานสายใยครอบครัว ถือเป็นโครงการที่สามารถช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง โดยใช้ความสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิกในครอบครัวเป็นตัวปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของตนเอง อีกทั้งควรจัดทำขึ้นเป็นโครงการต้นแบบสำหรับใช้ในสถานศึกษาอื่นๆ เพื่อลดความเสี่ยงของกลุ่มเด็กและเยาวชน

“ตามที่สำนักกิจการพิเศษ สป. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์ ๕รั้วป้องกัน ระยะที่ ๓ ได้กำหนดโครงการสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้โครงการรักษ์โรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือ ติดตาม และป้องกันเด็กจากยาเสพติดขึ้นในทุกจังหวัด และดำเนินกิจกรรมในสถานศึกษาที่มีความเสี่ยงสูงและตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยง นอกจากนั้น ยังมีการจัดตั้งโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดที่ให้ความรู้และฝึกอบรมลูกเสือในสถานศึกษา นำไปสู่การจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาที่มีความเสี่ยงจำนวน ๗๘ หน่วย และกำลังดำเนินการจัดตั้งเพิ่มอีก ๖ หน่วย ให้ครบจำนวน ๘๔ หน่วยเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานภายนอกทั้งในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยงและกีฬา และกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอจัดตั้งหน่วยลูกเสือในสถานศึกษาในกำกับ เพื่อให้ลูกเสือเหล่านี้เป็นแกนนำในการต่อต้านและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษานั่นเอง” ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว

ทั้งนี้ ในที่ประชุมมีมติพิจารณา การจัดสรรงบประมาณตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาประจำปี ๒๕๕๔ (ช่วง ๖ เดือนแรก ) ให้แก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการอำนวยการ ประสานการดำเนินงานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษาตามยุทธศาสตร์รั้วโรงเรียน รวมทั้งการพิจารณาถึงการจัดกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ โดยที่ประชุมมีมติให้พิจารณากิจกรรมที่จัดตามปกติและกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการ โดยเน้นการประสานกับสถานศึกษาในพื้นที่ หรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อร่วมดำเนินการในการสนับสนุนเครื่องมือ กิจกรรม และวิทยากร เพื่อให้การดำเนินการสอดแทรกเรื่องยาเสพติดเกิดประโยชน์ย่างเต็มที่ นอกจากนั้น ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบให้มีการพัฒนาพระธรรมวิทยากรของกรมการศาสนา เพื่อให้พระธรรมวิทยากรหรือวิทยากรเกิดความรู้เข้าใจและเสริมทักษะในการอบรม และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้กับเด็กและเยาวชนได้เป็นอย่างดี

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง