วันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2554

มติ ครม. ๘ มีนาคม ๒๕๕๔

เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวกับการปรับบัญชีเงินเดือน และค่าตอบแทนรายเดือน

ครม.เห็นชอบร่างพระราชกฤษีการวม ๕ ฉบับ คือ ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. .... ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชกฤษฎีกาปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการอัยการ พ.ศ. .... ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนตุลาการศาลปกครอง พ.ศ. ....
สำหรับกรณีร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งประกอบด้วยร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชกฤษฎีการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... นั้น เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการส่งเรื่องมายังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายต่อไป

ดังนั้น เห็นควรมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ (กงช.) ดำเนินการตัดบัญชีเงินเดือนข้าราชการตำรวจท้ายร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และปรับบัญชีอัตราเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท้ายร่างพระราชกฤษฎีการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป


การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการและประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รัฐบาลได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการและประชาชน ในโอกาสงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเน้นการเสริมสร้างพลังของข้าราชการและประชาชนที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลอย่างยั่งยืน

โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ศธ.นั้น ครม.ได้เห็นชอบให้โรงเรียนและสถานศึกษาจัดกิจกรรมนำนักเรียน นักศึกษาเข้าวัดปฏิบัติธรรม ณ วัดที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนและสถานศึกษานั้นๆ หรือวัดใกล้เคียงในทุกวันธรรมสวนะหรือวันอาทิตย์ที่ตรงกับวันเปิดภาคเรียน ยกเว้นพื้นที่ที่มีผู้นับถือศาสนาอื่น รวมทั้งให้โรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีการสวดมนต์ไหว้พระก่อนเข้าเรียนภาคเช้าทุกวัน และสวดมนต์เต็มรูปแบบในทุกวันศุกร์ก่อนเลิกเรียน ยกเว้นพื้นที่ที่มีผู้นับถือศาสนาอื่น


อนุมัติแผนความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ครม.อนุมัติหลักการแผนความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ระยะที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗) ส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแผนฯ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้รายงานว่า เนื่องจากแผนความร่วมมือฯ ระยะที่ ๘ได้สิ้นสุดลงในปี พ.ศ.๒๕๕๒ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียจึงจำเป็นต้องจัดทำแผนความร่วมมือฯ ระยะที่ ๙ เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดให้มีการประเมินแผนความร่วมมือฯ ๗–๘ (พ.ศ. ๒๕๔๓–๒๕๕๒) ในภาพรวม และประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิผลของแผนความร่วมมือฯ ในระยะที่ผ่านมา และเป็นแนวทางในการให้การสนับสนุนแผนความร่วมมือ ฯ ระยะที่ ๙ โดยให้สถาบันวิจัยและพัฒนาคุณภาพสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และศูนย์วิทยบริการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ทำการประเมิน

ทั้งนี้ คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณาแผนความร่วมมือฯ ระยะที่ ๙ ประกอบกับผลการประเมินแล้ว มีมติเห็นสมควรให้การสนับสนุนงบประมาณในแผนความร่วมมือฯ ระยะที่ ๙ คือ ๑) แผนงานผลิตบัณฑิต ได้แก่ ทุนพระราชทาน และทุน RTG Fellowships ๒) แผนงานบริหาร ได้แก่ การสนับสนุนการดำเนินงาน และ โครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนศักยภาพในการทำวิจัยของ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยของรัฐและบริษัทอุตสาหกรรม ๓) ารสนับสนุนการดำเนินการเครือข่ายการศึกษาวิจัยอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMSARN) ๔) โครงการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยไทยในสาขาวิชาเทคโนโลยีอุบัติใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล


ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี และขออนุมัติโครงการส่งเสริมการวิจัย การพัฒนานักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และการสงเคราะห์ผู้ป่วย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา

ครม.เห็นชอบในหลักการโครงการส่งเสริมวิจัย การพัฒนานักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และการสงเคราะห์ผู้ป่วย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา โดยให้กระทรวงศึกษาธิการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความเหมาะสมและจำเป็นตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

ทั้งนี้ มูลนิธิจุฬาภรณ์ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเพิ่มขึ้นและขยายภารกิจมากขึ้นภายใต้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โครงสร้างการจัดหน่วยงานของสถาบันที่เน้นภารกิจด้านการวิจัย งานวิชาการ และการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่อาจรองรับการขยายงานด้านโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ซึ่งเน้นการวิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง และโรคลมชักได้ทั้งหมด เพื่อเอื้ออำนวยต่อการบริหารและการดำเนินงานของทุกหน่วยงานให้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จึงเห็นควรขอเปลี่ยนแปลงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๐ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง