วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2554

การประชุมพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ของยูเนสโกเพื่อส่งเสริมการศึกษาของประเทศไทย

นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฝ่ายการต่างประเทศ) ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ของยูเนสโกเพื่อส่งเสริมการศึกษาของประเทศไทย (ปีพ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น ๑ อาคารราชวัลลภ

ทั้งนี้ ผู้แทนหน่วยงานจาก ๕ องค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯเข้าร่วมหารือเกี่ยวกับข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่รวบรวมได้จาก ๕ องค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำเอกสารให้มีความสมบูรณ์ในส่วนของความก้าวหน้า และความท้าทายด้านการศึกษาของไทย รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อความท้าทายทั้งในปัจจุบันและในอนาคต การจัดทำร่างยุทธศาสตร์ครั้งนี้มีความสำคัญต่อการปรับปรุงการดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาของยูเนสโก ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านการศึกษาของกลุ่มรัฐสมาชิกยูเนสโกได้เป็นอย่างดี โดยมุ่งเน้นการให้ข้อมูลในภาพรวมด้านสถานะการศึกษาไทย การวางแผนการดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาที่รัฐบาลไทยและหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศให้ความสำคัญ เป็นอันดับแรก และการระบุถึงจุดเน้นของโครงการยูเนสโก

สำหรับร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าวประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาในทุกระดับตั้งแต่ประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา อาชีวศึกษา การรู้หนังสือ การขยายการจัดการศึกษานอกระบบเพื่อการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต การนำนโยบายการกระจายอำนาจทางการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ การปรับปรุงคุณภาพการศึกษา การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนาการศึกษา การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs)ในประเด็นเรื่องเพศ เชื้อเอดส์/เอชไอวี ความยากจน และสุขภาพ อย่างไรก็ตาม ภายหลังการประชุมหารือครั้งนี้ สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ จะได้นำข้อมูล ที่มีการปรับแก้ไขจากหน่วยงานต่างๆ ไปรวบรวมใหม่ก่อนจัดส่งให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาความถูกต้องรวมทั้งพิจารณาเนื้อหาเพิ่มเติมในส่วนของความท้าทายและยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการพัฒนาการศึกษาของไทยต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง