วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554

โครงการสานสายใยสัมพันธ์ รุ่นที่ ๑

รมว.ศธ. กล่าวว่า การขับเคลื่อนให้มีโครงการสานสายใยสัมพันธ์รุ่นที่ ๑ ของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สนองตอบต่อนโยบายของ ศธ.ที่ต้องการสร้างพลังทางบวกให้เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียน เพื่อให้ได้ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตย และภารกิจหน้าที่ของตนที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน ที่สำคัญที่สุดคือต้องการที่จะบ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนนั้นได้บรรลุเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง คือการสร้างทักษะในการเรียนรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่ ศธ.ได้ประกาศจุดเน้นคุณภาพของผู้เรียนในแต่ละช่วงชั้นอย่างชัดเจนว่า ผู้เรียนในแต่ละช่วงชั้นควรจะมีทักษะการเรียนรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างไรบ้าง สำหรับจุดเน้นของผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ เพื่อต้องการให้มีความสามารถทางทักษะอาชีพ มีฝีมือแรงงานชั้นกลาง มีคุณธรรม จริยธรรม มีลักษณะที่พึงพอใจของผู้ประกอบการ และมีความเป็นพลเมืองดี ซึ่ง ศธ. ได้เน้นย้ำผู้เรียนทุกระดับว่า จะทำอย่างไรให้เป็นพลเมืองยุคใหม่ ที่เคารพกติกา เคารพผู้อื่น ใฝ่รู้ ใฝ่ดี คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น มีความเป็นสากล มีความเป็นพลเมือง มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

หากการศึกษาสามารถสร้างคนมุ่งไปสู่การใฝ่สัมฤทธิ์ได้ จะเป็นการดี เพราะเชื่อว่า เด็กทุกคนเป็นคนดี เมื่อเป็นคนดีและมีการศึกษา ก็จะมุ่งไปสู่ความงาม ความเจริญ และความจริงตามที่ปรารถนา ซึ่งทั้งหมดก็ต้องขึ้นอยู่กับกระบวนการของระบบการศึกษา กระบวนการทางสังคม และกระบวนการของผู้ใหญ่ที่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ในการสร้างพลังทางบวกเหล่านี้ให้เกิดขึ้นให้ได้
รมว.ศธ.กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ ศธ.ได้นำเรื่องการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการระดับประเทศ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินการ มีแผนปฏิบัติการที่วางระบบและรากฐานที่ชัดเจนเพื่อส่งเสริมความประพฤตินักเรียนให้เป็นไปตามนโยบายของ ศธ. เพื่อดูแลคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา มี ๔ เรื่องที่สำคัญ ดังนี้

การทะเลาะวิวาทของนักเรียน ซึ่งต้องทำความเข้าใจให้เห็นถึงเป้าหมายที่แท้จริงในการดำเนินการ เพื่อป้องกันสิ่งแวดล้อมหรือแรงจูงใจต่างๆ ที่ทำให้นักเรียนก่อเหตุทะเลาะวิวาท

การหนีเรียน การเรียนเป็นการลงทุนและเป็นความหวังของผู้ปกครอง จึงเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่จะต้องร่วมกันดูแลอย่างจริงจัง

พฤติกรรมเชิงชู้สาว เป็นปัญหาสำคัญที่นำไปสู่การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ซึ่ง รมว.ศธ.ได้ให้นโยบายที่ชัดเจนแล้วว่า ทำอย่างไรให้เด็กปราศจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน (No Sex) หากมีความจำเป็นหรือมีพฤติกรรมที่ไม่รู้เท่าทันนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ จะต้องมีความเข้าใจในการรักษาความปลอดภัย (Safety Sex) และจะต้องการให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้เรื่องครอบครัวศึกษา เพศศึกษา การพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันระยะยาวหากมีครอบครัวแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้

ยาเสพติด การเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นการเดินทางที่ผิดพลาด สร้างปัญหาให้ตนเอง ครอบครัว และสังคม จึงเป็นหน้าที่ของ ศธ.ที่ต้องดูแลนักเรียนทั้ง ๑๕ ล้านคน

จากนโยบายสู่ยุทธศาสตร์ และการกำหนดโครงการสานสายใยสัมพันธ์ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ได้จัดตั้งศูนย์เสมารักษ์เครือข่าย ๔ เครือข่าย ในเขตกรุงเทพมหานคร ๑๒ เครือข่ายในเขตภูมิภาค จัดตั้งงบประมาณให้ซื้อรถเครือข่ายศูนย์เสมารักษ์ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติจำนวน ๑,๕๐๐ คน เพื่อดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายอื่นๆ อีกประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน จะเป็นการขับเคลื่อนให้การส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมในปีการศึกษา ๒๕๕๔ นอกจากนี้ได้มอบนโยบายแก่สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ว่าควรหาแนวทางดำเนินการให้สังคมตระหนักรู้ว่าปัญหานี้ถึงแม้เป็นปัญหาที่ไม่ใหญ่ในระดับชาติ แต่เป็นปัญหาสำคัญที่นำไปสู่ปัญหาระดับชาติได้ ดังนั้นทุกคนต้องทำหน้าที่ใน ๔ เรื่องดังกล่าวให้เกิดผลชัดเจน

ขณะเดียวกันจะต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ที่หลากหลายและมีความภาคภูมิใจในความสามารถและศักยภาพของตนเอง เมื่อเด็กเหล่านี้ได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง ก็เชื่อว่าจะเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และจะไม่นำไปสู่ความประพฤติที่ไม่พึงประสงค์ได้ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะนำความรู้จากโครงการนี้ ไปขยายผลกับกลุ่มเพื่อน ตลอดจนรุ่นน้องให้ได้ปฏิบัติในแนวทางที่ถูกต้องต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง