วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554

ไทยจัดประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐ ครั้งที่ ๕


(๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔) เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดการประชุมด้านการศึกษาโต๊ะกลมไทย-สหรัฐอเมริกา ครั้งที่ ๕ จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ร่วมกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ความว่า

“โครงการประชุมโต๊ะกลมไทย- สหรัฐฯ เกิดขึ้นได้จากแรงบันดาลใจที่ได้ไปศึกษาดูงานที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียเมื่อ 13 ปีที่แล้ว โดยได้เห็นสถาบันการศึกษาของสหรัฐฯ พัฒนาครูด้านวิทยาศาสตร์โดยการฝึกปฏิบัติและค้นคว้าหาคำตอบ จึงมีแนวความคิดที่จะจัดตั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาตร์และอุดมศึกษาไทยและสหรัฐฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันมาตลอดทศวรรษที่ผ่านมา ในส่วนของประเทศไทยก็ได้มีการนำแนวคิดที่ได้จากการประชุมฯ อาทิ การส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แนวใหม่ไปขยายผลในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

ในปัจจุบันนี้ โลกของการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีการก้าวล้ำนำสมัยกว่าแต่ก่อน ส่งผลให้เยาวชนของเราสามารถแสวงหาความรู้ได้รวดเร็วกว่ายุคพ่อ-แม่ ระบบการศึกษาที่ดีจึงต้องพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการแสวงหาความรู้ของเยาวชนด้วย ICTในขณะที่ครูเป็นผู้ช่วยแนะนำให้ผู้เรียนรู้จักใช้เทคโนโลยีเพื่อแสวงหาความรู้ที่เร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ส่งผลให้แนวการการจัดการเรียนการสอนเปลี่ยนจากเน้นการรับข้อมูลเป็นการสร้างความรู้ด้วยตัวผู้เรียนและครู
ในการประชุมครั้งนี้การหยิบยกประเด็นการส่งเสริมการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปศาสตร์เป็นประเด็นที่เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันเป็นอย่างมาก เพราะศิลปสาสตร์เป็นกระบวนการส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาข้อเท็จจริงและสื่อสารความรู้ที่ตนพัฒนาไปยังผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่การสนทนาว่าด้วยวิทยาศาตร์ศึกษาและวิศวกรรมศาสตร์เป็นการค้นหาคำตอบร่วมกันว่าผู้เรียนจะนำความรู้ที่ตนได้รับไปปรับประยุกต์ในการในสาขาที่ตนรับผิดชอบได้อย่างไร”

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง