วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2554

การส่งเสริมเด็กและเยาวชนลูกเสือต้านภัยยาเสพติด


นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมเด็กและเยาวชนลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมลงนาม เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม ๑ อาคาร ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ทำข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามยุทธศาสตร์ ๕ รั้วป้องกัน เพื่อบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เยาวชนในสถานศึกษา ซึ่งกระทรงศึกษาธิการได้จัดการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนโดยสอดแทรกผ่านกระบวนการลูกเสือ และจัดการอบรมให้ความรู้ในช่วงปิดภาคเรียน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการสนับสนุนวิทยากรและองค์ความรู้ในการพัฒนาและส่งเสริมการนำหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สำหรับการฝึกอบรมดังกล่าวจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดยกระจายไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศ ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าว จะส่งผลให้เด็กและเยาวชนรู้จักสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด และสร้างกฎ ระเบียบ วินัย ให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนการป้องกันภัยยาเสพติดให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า การพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาให้มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด จะถูกสอดแทรกผ่านกระบวนการลูกเสือ โดยมีตำรวจที่มีความรู้ในระดับสัญญาบัตรทำหน้าที่เป็นครูฝึกและวิทยากรในการฝึกอบรมให้กับผู้เรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาโดยมีกำหนดเวลา ๓ วัน ในการฝึกอบรม ทั้งนี้ ผู้เรียนจะได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ และเป็นผู้กฎระเบียบ วินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมต่อไป

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมเด็กและเยาวชนลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ๕ รั้วป้องกัน โดยมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้ประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละรั้ว ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้นำกระบวนการลูกเสือมาใช้ในการพัฒนาทักษะชีวิตให้เยาวชนในสถานศึกษามีภูมิคุ้มกันยาเสพติด และตระหนักในบทบาทหน้าที่ของเด็กและเยาวชนที่จะทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยการมีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวัง และดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง