วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2554

การพัฒนากลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สู่ความเป็นเลิศ

นายนิวัตร นาคะเวช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษแก่ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหัวข้อ การพัฒนากลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สู่ความเป็นเลิศ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในโอกาสนี้ว่า การพัฒนากลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกสู่ความเป็นเลิศได้นั้น ต้องเริ่มจากการพัฒนาโรงเรียนของตนก่อน แล้วความเป็นเลิศนั้นจะส่งผลให้กลุ่มเป็นเลิศและโดดเด่นตามมา แต่อย่างไรก็ตาม การสร้างความเป็นเลิศให้เกิดขึ้นนั้น ต้องประกอบด้วยการพัฒนา ๓ ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านครูผู้สอน และด้านผู้เรียน กล่าวคือ การสร้างความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการองค์กร ต้องเริ่มจากการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนาโรงเรียนให้ชัดเจน โดยสร้างภาพความสำเร็จของโรงเรียนเป็นเป้าหมายหลัก อันได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน สมรรถนะครู และสมรรถนะผู้บริหารที่เปิดโอกาสให้ครูเข้ามามีส่วนร่วมในการคิด วางแผนและรับผิดชอบ เพื่อขับเคลื่อนร่วมกัน นอกจากนั้น ต้องกำหนดให้ทุกภาคส่วนของโรงเรียนเข้ามาร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างบูรณาการ พร้อมดึงเครือข่ายผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า ความเป็นเลิศด้านครูผู้สอนถือองค์ประกอบที่สำคัญ เนื่องจาก ครูเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ต้องมีการสร้างและพัฒนาให้ครูเป็นคนเก่ง มีความรู้ ความสารถและทักษะในวิชาที่ตนเองสอน โดยการส่งเสริมให้ครูรู้จักการเรียนรู้ มุ่งที่จะพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งมีความเป็นครูมืออาชีพ ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน มีความเสียสละ อุทิศตนให้กับการสอน และเอาใจใส่นักเรียนอย่างแท้จริง นอกจากนั้นครูต้องมีการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ สร้างบรรยากาศของการปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนระหว่างครูกับนักเรียน และครูต้องสร้างโอกาสและความเสมอภาคที่เท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นในห้องเรียน ซึ่งสิ่งเหล่าจะเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้ผลผลิตของครูมีคุณภาพและศักยภาพต่อไป

“และประการสุดท้าย ต้องสร้างความเป็นเลิศของผู้เรียน ให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีจิตสำนึกที่มุ่งต่อสังคมส่วนรวม และมีทักษะชีวิตที่จะนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต อีกทั้งต้องการรู้จักใฝ่เรียน ใฝ่รู้ด้วยตนเองตลอดเวลา ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขปัญหาและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้เป็นอย่างดี ซึ่งความเป็นเลิศเป็นหน้าที่ที่สำคัญของครูในการสร้างภาพความสำเร็จเหล่านี้ให้เกิดขึ้น โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทางด้าน ร่างกาย และจิตใจ ควบคู่กับการให้ทางปัญญา เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุข”

ที่มา - ข่าวสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง