วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

มติ ครม. ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔

รับทราบแผนงบประมาณขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาฯ ๓๗๑,๕๙๘.๓๗๙ ล้านบาท
ครม.รับทราบแผนงบประมาณขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๑) จำนวน ๓๗๑,๕๙๘.๓๗๙ ล้านบาท และกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแผนงาน/โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองในปี พ.ศ.๒๕๕๕ ตามนโยบายเร่งด่วน ๑๐ ประการ จำนวน ๑๕,๘๓๙.๙๕๖ ล้านบาท ที่คณะกรรมการนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (กนป.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้ให้ความเห็นชอบ และให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการต่อไป

อนุมัติแหล่งเงินสนับสนุนแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาของ สสค. ๗๑๐ ล้านบาท
ครม.อนุมัติให้นำเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (Structural Adjustment Loan : SAL) ภายใต้กรอบวงเงินคงเหลือตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ จำนวน ๗๑๐ ล้านบาท มาใช้เพื่อสนับสนุนภารกิจตามแผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศไทย ในยุทธศาสตร์ด้านการสร้างอนาคตของชาติด้วยการพัฒนาคน เด็กและเยาวชน ในลักษณะเป็นเงินให้ยืมแก่สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ทั้งนี้เมื่อพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายและมีรายได้เกิดขึ้นแล้ว ให้ สสค.นำรายได้มาชดใช้คืนให้แก่ กค.ในโอกาสแรกต่อไปด้วย นอกจากนี้ให้ กค.จัดสรรเงินผ่านสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยการใช้จ่ายให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบและหลักเกณฑ์ของ สสส.

เห็นชอบร่างมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
ครม.เห็นชอบร่างมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ และเห็นควรให้ประกาศใช้มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติเป็นมาตรฐานกลางของประเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศ โดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงแรงงาน (รง.) สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร (กทม.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พม. ดำเนินการโดยนำมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์และเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพของศูนย์เด็กเล็ก

แต่งตั้งผู้ตรวจราชการ ศธ.
ครม.เห็นชอบตามที่ ศธ.เสนอแต่งตั้งนายพิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในตำแหน่งที่ว่าง

อนุมัติการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเพื่อปรับอัตราค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
ครม.ยังอนุมัติการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเพื่อปรับอัตราค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐและมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐที่เป็นส่วนราชการในอัตราร้อยละ ๕ เป็นเงินรวม ๓๙๗.๒๑ ล้านบาท โดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ โดยแบ่งเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ๑๔ แห่ง จำนวน ๒๓๙.๖๖ ล้านบาท มหาวิทยาลัยที่ส่วนราชการ ๑๕ แห่ง จำนวน ๑๐๒.๐๒ ล้านบาท มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๕๐ แห่ง จำนวน ๕๕.๕๓ ล้านบาท นอกจากนี้ ได้อนุมัติงบประมาณที่จะจัดสรรเพิ่มสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างโดยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย สำหรับใช้จ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ เป็นระยะเวลา ๖ เดือน เป็นเงินจำนวน ๑๗๔.๙๑ ล้านบาท โดยแบ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการ ๑๕ แห่ง จำนวน ๙๓.๐๓ ล้านบาท มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๕๐ แห่ง จำนวน ๘๑.๘๘ ล้านบาท

ที่มา - ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง