วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2554

การวางแผนผลิตและพัฒนากำลังคนเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปี 58

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2554 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนตามความต้องการของประเทศ ครั้งที่ 2/2554 นายดุสิต นนทะนาคร ประธานอนุกรรมการ ได้ขอให้ยึดถือยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศในช่วงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ.2552-2561ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553 เป็นหลักในการปฏิบัติต่อไป

ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการพิจารณาแนวทางการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน รองเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการวิจัยและได้มีการศึกษากรอบคุณวุฒิแห่งชาติทั้งของไทยและต่างประเทศ รวมทั้งความเป็นมา ซึ่งใช้ระยะเวลายาวนานมาก กว่าจะได้มีร่างกรอบคุณวุฒิแห่งชาติที่นำมาพิจารณาในครั้งนี้ เนื่องจากกรอบคุณวุฒิแห่งชาติเป็นเครื่องมือในการประกันคุณภาพผู้จบการศึกษา และเชื่อมการศึกษากับสมรรถนะของการทำงาน ทำให้นานาประเทศตระหนักถึงความสำคัญ ซึ่งในปัจจุบันประเทศส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จจากการนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) ไปใช้ เช่น ออสเตรเลียมี 11 ระดับ จะเริ่มตั้งแต่ระดับพื้นฐาน อาชีวะ ไปถึงอุดม ยุโรปมี 8 ระดับ มาเลเซียมี 8 ระดับ แม้แต่อัฟริกา ก็ได้มานำเสนอในการสัมมนานานาชาติว่ามี NQF เช่นกัน

สำหรับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของไทย ได้มีข้อเสนอจากการวิจัยให้มีคณะกรรมการเพื่อดำเนินการต่อไป ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเห็นว่าในเบื้องต้นควรให้กรรมการชุดนี้ดูแลไปก่อน ต่อไปอาจต้องมีการดำเนินงานในชุดต่างๆ และหลังจากนี้ ทางสภาการศึกษาจะได้นำไปปรับตามข้อเสนอในที่ประชุมและจะได้นำเข้าที่ประชุมอีกครั้งเพื่อที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ดำเนินการเพื่อเตรียมการนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบให้หน่วยงานต่างๆ นำไปใช้เป็นกรอบหลักของประเทศต่อไป

ที่ประชุมได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติอย่างกว้างขวาง และตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องมีกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ซึ่งจะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี จะทำให้แรงงานไทยต้องตกอยู่ในภาวะที่เสียเปรียบแรงงานของประเทศอื่นๆ

ที่มา ข่าวศูนย์ประชาสัมพันธ์การศึกษา สกศ

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง